Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Forsinkelse af regnvand / Lovgivning

Menu
Administrative forhold
 

Lovgivning

I nærværende afsnit vurderes love for regulering af overfladevand til det offentlige kloaksystem. En spildevandsplan er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme, der er omfattet af planen. Spildevandsplanen er imidlertid bindende for kommunens administration af spildevandsområdet, og danner dermed grundlag for sagsbehandling og afgørelser på spildevandsområdet. Med vedtagelsen af spildevandsplanen kan byrådet endvidere tilkendegive ønsker og forventninger til kommunens øvrige planlægning.

En myndighed har pligt til at vejlede borgerne om gældende regler og administrationspraksis, for således at undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.

Overfladevand i kloakkerne kommer fra befæstede arealer, og den relevante lovgivning inkluderer:

  • Byggelovgivningen
  • Planloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Vandløbsloven

Byggeloven

Byggelovens formål inkluderer blandt andet, at »ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug« (§ 1).

Byggeloven finder imidlertid ikke anvendelse på befæstede arealer, som fx p-pladser, interne veje, terrasser etc. Alene af den grund er det tvivlsomt, om der i Byggeloven er hjemmel til i en byggetilladelse at stille vilkår for alle befæstede arealer.

Planloven

Siden 2012 har det været muligt at anvende klimatilpasning som lovlig begrundelse i lokalplanlægningen. Klimahensyn indgår udelukkende som et lovligt, planmæssigt formål. Der er ikke i Planloven tilføjet noget til de bestemmelser (det såkaldte lokalplankatalog), som en lokalplan kan indeholde. Det kan i nogle situationer derfor være uklart, i hvilket omfang afledningen af overfladevand kan reguleres i en lokalplan. Dette hænger bl.a. sammen med, at en lokalplan kan regulere den (synlige) befæstelse, mens afledningen af overfladevand fra en matrikel kan nedbringes med nedsivning og/eller udjævnes med underjordiske rørbassiner eller andre afløbstekniske tiltag.

En kommune kan vedtage en temalokalplan. En temalokalplan behandler et bestemt tema og dækker flere områder af kommunen. Et område kan således være omfattet af både en lokalplan og en eller flere temalokalplaner. I princippet kan man forestille sig en klima-temalokalplan, der fastsætter maksimale befæstelsesgrader for udvalgte områder. Der er dog ultimo 2019 ikke eksempler på temalokalplaner, der fastsætter retningslinjer for befæstelse.

Lokalplan

I de seneste år har flere og flere kommuner angivet en maksimal befæstelsesgrad i lokalplanerne. Dette er eksempelvis anvendt med følgende beskrivelser:

"Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet via ejendommens interne regnvandsanlæg svarende til en befæstelsesgrad på xx %. Regnvand fra arealer, der overskrider en befæstelsesgrad på xx % skal håndteres, forsinkes eller nedsives på egen grund.”

De angivne maksimale befæstelsesgrader i lokalplanerne udgør alene fremtidige udstykninger og ikke eksisterende befæstede areal.

Det anbefales, at der ved nye lokalplaner indskrives en maksimal befæstelsesgrad, således at afledning af vandmængder reduceres til Tønder Forsynings regnvandssystemer.

Miljøbeskyttelsesloven 

Kommunen er miljømyndighed og meddeler tilladelse til tilslutning af spildevand (tilslutningstilladelse) til forsyningens kloak. En tilslutningstilladelse kan dermed også vedrøre tag- og overfladevand, idet dette lovgivningsmæssigt er defineret som spildevand.

 

Vandløbsloven

Før Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget, blev spildevandsområdet regulereret i den daværende vandløbslov. Spildevandsplanlægningen foregik således i forbindelse med sager for landvæsenskommissionerne og i mindre udstrækning også landvæsensnævnene.

I landvæsenssager var befæstelsesgraden som regel en del af grundlaget for kendelsen. I det omfang landvæsenssagerne ikke er ophævet, kan de siges stadig at være gældende. Dette forudsætter dels at der er styr på kendelserne, deres status, samt den geografiske afgrænsning af kendelserne, dels at kommunen løbene har orienteret om retningslinjerne.

Flere kommuner henviser i deres spildevandsplaner til landvæsenskommissionskendelsernes forudsatte befæstelsesgrader.