Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Fra fællessystem til separatsystem

Menu
Administrative forhold
 

Fra fællessystem til separatsystem

Ejendomme og virksomheder beliggende i oplande, som i henhold til spildevandsplanen ændres fra fællessystem til separatsystem, har pligt til at gennemføre separeringen på egen grund. Det er Tønder Kommunes mål, at der i fremtiden vil blive separeret i fælleskloakeret områder, når disse renoveres.

Omlægning af kloaksystemet fra fælleskloak til separatkloak er en langstrakt proces, som starter med vedtagelsen af spildevandsplanen eller et tillæg til spildevandsplanen. Spildevandsplanen er således det juridiske grundlag for at igangsætte en udskiftning af kloaksystemet.

I nedenstående ses proceduren ved udskiftning af fællessystemet:

 • Offentliggørelse og efterfølgende vedtagelse af spildevandsplanen.
 • Orientering i brev til borgerne i området om opstart af projekt.
 • Kloakprojektet udføres. Det er muligt, at følge med i kloakprojektets status via forsyningens hjemmeside. 
 • Undervejs i anlægsfasen aftales placering af skelbrønde mellem grundejer og Tønder Forsyning.
 • Orientering i brev til borgerne om afslutning af kloakprojekt og opfordring til, at grundejerne får adskilt regn- og spildevandet inde på egen grund.
 • Varsel af påbud til grundejerne fra Tønder Kommune om at adskille regn- og spildevandet inde på egen grund.
 • Eventuelt påbud til grundejerne fra Tønder Kommune om at adskille regn- og spildevandet inde på egen grund.
 • Færdigmelding fra autoriseret kloakmester af det udførte arbejde på egen grund til Tønder Kommune.

Hvad skal Tønder Forsyning lave

Tønder Forsyning står for etableringen og finansieringen af omlægningen af hovedkloaksystemet fra fællessystem til separatsystem - herunder også at føre stik frem til hver enkelt grundgrænse.

Hvad skal grundejerne lave

For at omlægningen af hovedkloaksystemet fra fællessystem til separatsystem får miljømæssig effekt, skal regn- og spildevandet også adskilles inde på privat grund.

Man kan vælge at adskille regn- og spildevandet på egen grund, mens Tønder Forsyning er i gang med udskiftningen i området. Det er dog også muligt at adskille regn- og spildevandet på egen grund efter Tønder Forsyning er færdig med udskiftningen i området.

Adskillelsen af regn- og spildevandet på egen grund kan eksempelvis foretages ved at lave en ny spildevandsledning og bevare den gamle ledning som regnvandsledning. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejdet skal afsluttes med, at kloakmesteren indsender en færdigmelding til Tønder Kommune. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund.

Det er også muligt at vælge at nedsive regnvandet på egen grund eksempelvis i en faskine. Hvis det ønskes at etablere en faskine på egen grund, så kræver det en tilladelse fra Tønder Kommune. Man skal fortsat sikre sig, at spildevandet ledes til den rigtige skelbrønd på grunden.

De pågældende husejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen grund skal foretages inden en given tidsfrist, som kommunen meddeler som et påbud efter miljøbeskyttelsesloven.

Alternativt kan de pågældende husejere anmode kommunen om tilladelse til at aflede overfladevand lokalt på egen grund og efter de gældende retningslinjer.

Delvis udtræden af kloakforsyningen

Hvis grundejerne ønsker at håndtere regnvandet på egen grund kan der være mulighed for at grundejeren anmoder Tønder Forsyning om en delvis udtræden af kloakforsyningen - det vil sige, hvor man bibeholder retten til at aflede spildevand men selv håndterer regnvandet på egen grund. Ved en delvis udtræden af kloakforsyningen tilbagebetaler Tønder Forsyning en del af tilslutningsbidraget i henhold til betalingsvedtægten. 

I denne planperiode (frem til 2027) er der planlagt separatkloakering af:

 • Højer.
 • Frifelt.
 • Husum-Ballum.

I disse byområder vil det være muligt at udtræde for regnvand i de områder, der er fælleskloakerede. Ansøgning om udtræden kan ske indtil detailprojektering foreligger.