Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Kloakanlæg på privat areal

Menu
Administrative forhold
 

Kloakanlæg på privat areal

I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (Pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. 

Generelt gælder det, at forsyningsselskabets ledningsanlæg etableret udenfor offentlig vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes skiftlig under detailprojekteringen, Det søges, at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og Tønder Forsyning. Alternativt kan Tønder Kommune gennemføre en ekspropriation.  

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanen indeholde oplysninger om, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Af Miljøklagenævnets afgørelse af 24. august 2010 fremgår det, at et tekstafsnit kombineret med kortmateriale må anses for fyldestgørende. Det er i spildevandsplanen kun muligt, at angive den omtrentlige placering af de fremtidige spildevandsanlæg, herunder linjeføringer for planlagte ledningsanlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de angivne spildevandsanlæg kan forvente at blive berørt af anlæggene. 

Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift. Til sikring af kloakanlæg på private arealer, vil der mod fornøden erstatning blive tinglyst en deklaration på de pågældende ejendomme. 

Deklaration af kloakanlæg

Følgende er gældende ved deklarering af kloakanlæg beliggende på privat ejendom. 

  1. Deklarationsbælte:
    Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 m på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt - uden forudgående tilladelse fra Tønder Forsyning - at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner, eller foretage beplantning med træer eller buske med dybdegående rødder samt hegn eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbælte, der kan være til hinder for adgangen til anlægget, eller til skade herfor. 
  2. Adgang til ledningsanlæg:
    Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang forsyningen skønner det er nødvendigt. 
  3. Ulemper samt retablering m.v.:
    Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelse- og reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne eller i mangel heraf af taksationskommissionerne. 

Tønder Forsyning er påtaleberettiget.