Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Overløb

Menu
Administrative forhold
 

Overløb

Denne retningslinje har til formål at skabe ensartethed i forhold til beregning og vurdering af overløbsbygværker. Overløbsbygværker er placeret i fælleskloakerede oplande, og modtager både regn-og spildevand fra det opstrøms beliggende opland.

Overløbsbygværkernes funktion er at aflaste opspædet spildevand til nærmeste recipient ved en bestemt lokation, når kloaksystemet overbelastes under regn. Dette er for at undgå uhensigtsmæssige opstuvninger til terræn i oplandet til overløbsbygværket.

Opspædet urenset spildevand er generelt ikke ønsket i recipienterne på grund af følgende:

  • Den udledte stofmængde kan påvirke dyrelivet i recipienten.
  • Den hydrauliske udledning kan påvirke udformningen på vandløbet – eksempelvis gennem øget erosion.
  • Uhygiejniske forhold. 

Overløbsbygværker kan enten være en særskilt konstruktion på ledningsnettet eller indbygget i brøndkonstruktionen eller pumpestationen. Overløbsbygværkerne er typisk etableret, så de ikke umiddelbart er synlige. 

Når ledningerne overbelastes under kraftig regn, sker der en opstuvning af vand i ledningerne. Når det opspædede spildevand stuver op til en given kote (overløbskantkote) strømmer det over overløbskanten og ledes urenset til nærmeste recipient. Nogle overløbsbygværker har et sparebassin, hvor det opspædede spildevand opsamles, indtil der igen er plads i hovedkloaksystemet. Dette reducerer belastningen af recipienten, da sparebassinet skal fyldes op, før der sker overløb til recipienten. I nedenstående ses eksempel på et overløbsbygværk.

 

Tønder Kommune og Tønder Forsyning arbejder på at nedbringe antallet af overløbsbygværker samt de aflastede vandmængder fra disse.

Forudsætninger

Ved kontrol af aflastninger skal der foretages en langtidssimulering i MIKE URBAN med et resultat, der giver en gennemsnitlig årlig aflastningsvandmængde samt en gennemsnitlig overløbshyppighed. 

Ud fra de beregnede udledte vandmængder beregnes der udledte stofmængder, idet der forudsættes følgende stofkoncentrationer i vandet fra overløbsbygværkerne.

  • BOD5: 30 mg/l
  • COD: 180 mg/l
  • Total-N: 12 mg/l
  • Total-P: 2 mg/l

Ovenstående stofkoncentrationer er baseret på Miljøstyrelsens datatekniske anvisning for regnbetingede udløb fra 2012 til brug ved blandt andet indberetning i PULS.

Hvis der er kendskab til flowmålinger i området eller andre målinger af overløbsbygværket skal den hydrauliske model MIKE URBAN kalibreres med disse. Tønder Forsyning har i 2018 igangsat opsætning af målere i regnbelastede overløbsbygværker i Tønder Kommune.

Status for udledning fra overløbsbygværker

Der er i alt 28 overløbsbygværker i Tønder Kommune. På baggrund af beregninger i den hydrauliske model MIKE URBAN er beregnet følgende samlede aflastede vand- og stofmængder fra overløbsbygværkerne.

Udløb 

 

Vandmængde

[m3/år] 

BOD5

[kg/år] 

Total-N

[kg/år 

Total-P

[kg/år] 

Overløbsbygværker, samlet   123.000 3.684  1.473  246 

Tidsplan

Tønder Forsyning vil i planperioden foretage målinger på alle overløbsbygværker. Disse målinger kan blandt andet benyttes til kalibrering af modeller.

Der skal, når der forelægger fyldestgørende måledata, foretages en vurdering af overløbsbygværkerne samt recipientfølsomheden. På baggrund af disse to parametre fastlægges der en rækkefølge for håndteringen af overløbsbygværker. Dernæst udarbejdes der en handleplan, som sikrer en realistisk tidsplan for håndtering af de aflastede vandmængder til recipient.

Rækkefølgen for håndtering af overløbsbygværker vil ske i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Forsyning og beskrives i et tillæg til spildevandsplanen.