Privat eller forsyningsejet kloak

Generelt gælder det, at indenfor et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. 

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Tønder Forsyning har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Dette vedrører renesanlæg og kloakanlæg (Ledninger, bygværker m.m.).

Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Tønder Forsyning ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Ofte vedører dette stikledninger på privat grund, fællesprivate ledningsanlæg med videre. 

Kloakforsyningen skal føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes. 

I det følgende er vist tre eksempler på fastlæggelsen af grænsen mellem offentlig og privat kloak. 

Standardsituation. Snitflade er ved matrikelskel

Stikledningen forsyner to ejendomme på hver sin matrikel. Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 1 er ved matrikelskel mellem ejendom 1 og 2. Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 2 er ved brønd, hvor spildevand fra ejendom 1 tilledes. 

Det skal dog noteres, at hvis en ejendom udstykkes fra en eksisterende boligejendom, overtager Tønder Forsyning ikke automatisk forpligtigelsen på det nye ledningsstykke (som skitseret med bolig 1 og 2 overfor).

Stikledningen forsyner to ejendomme på samme matrikel. Snitflade mellem offentlig og privat kloak er ved matrikelskel, da der kun er tale om en matrikel, selvom der er flere ejendomme på.