Tilslutning af overfladevand fra p-arealer

Beskrivelse af retningslinjer for tilslutning af overfladevand fra parkeringsarealer til Tønder Forsynings kloaksystem.

Den tilladte afledte vandmængde til det offentlige kloaksystem fastsættes ud fra Tønder Forsynings krav og anvisninger for, hvad det modtagne system kan håndtere. Det betyder, at forsinkelsen, der skal ske, afhænger af det eksisterende systems kapacitet samt fremtidsplaner for eks. planlagte byggemodninger, der skal ledes til samme kloaksystem.

Tønder Kommune stiller ikke krav om rensning af overfladevandet fra p-arealerne, dog skal der etableres et sandfang inden afledning til forsyningens kloakledning.

Ansøgning

Der skal udarbejdes en ansøgning til Tønder Kommune, hvor følgende skal beskrives:

 • Adresse og matrikelnummer for placeringen.
 • Ejerforhold.
 • Baggrund for ansøgning om tilslutningstilladelse.
 • Beskrivelse af aktiviteten på pladsen.
 • Afløbsforhold.
  • Plan med angivelse af sandfang.
  • Data vedr. samlet areal og befæstet areal
  • Tilladt afledt vandmængde fastsat af Tønder Forsyning.
 • Beskrivelse af renseforanstaltninger.
  • Producent.
  • Udformning.
  • Tegning.
  • Dimensionering af ledningsanlæg.
   • Dimensioneringsdata for flow [l/s/hektar]
   • Serviceniveau for rørdimensionering (gentagelsesperiode)
   • Rørdimension og fald
  • Dimensionering af sandfang
   • Serviceniveau (gentagelsesperiode).
   • Maks flow.
  • Dimensionering af eventuelt bassin
   • Serviceniveau (gentagelsesperiode).
   • Maks udløbsflow ved 5, 10 og 20 års regnhændelse.