Tilslutningsret og pligt

Efter Miljøbeskyttelsesloven fastlægger Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg.

Når Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har fastlagt en plan for kloakering af et område eller enkeltejendomme, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Indenfor spildevandsplanens fastlagte kloakoplande står kloakforsyningen for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til skelbrønd, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at betale for udførelse og vedligeholdelse af ledninger. 

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen forpligtiget til at sikre, at forholdene lovliggøres.