Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Udløb

Menu
Administrative forhold
 

Udløb

Der er i alt ca. 400 udløb i Tønder kommune - fordelt på separate regnvandsudløb, overløb fra fælleskloak og udløb fra renseanlæg.

Udløb fra separate regnvandsudløb omfatter udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede oplande. Nogle regnvandsudløb er etableret som direkte udledning til recipienten, mens andre er etableret sammen med enten et vådt eller tørt regnvandsbassin (forsinkelsesbassin).

Ved regnvandsudløb gennem et bassin sker der en vis forsinkelse (hydraulisk neddrosling) af vandet til recipienten. Når regnvandet udledes via et vådt bassin opnås der endvidere en vis rensning af vandet, mens der ikke sker nogen rensning i et tørt bassin.

I fællessystemerne er der overløbsbygværker, som regulerer vandmængden i kloaksystemet under regn - blandt andet for at undgå oversvømmelser. Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnhændelser) løber den resterende vandmængde over en overløbskant, gennem en rist og ud i vandområdet. Det afledte vand består af husspildevand opblandet med store mængder regnvand. Stofmængden i vand fra overløbsbygværkerne er højere end i separate regnvandsudløb, da der er en opblanding af spildevand og overfladevand.

I overløbsbygværkerne er der typisk etableret en simpel form for rensning i form af rist eller skumbræt. Et overløbsbygværk kan endvidere være etableret sammen med et sparebassin, som har til formål at opsamle en del af det opspædede spildevand, så udledningen af vand fra overløbet til recipienten reduceres.

I nedenstående ses eksempel på et overløbsbygværk.

Tønder Kommune og Tønder Forsyning arbejder på at nedbringe antallet af overløbsbygværker samt de aflastede vandmængder fra disse.

Status for udledning fra udløb

For renseanlæg er udledningen fastlagt på baggrund af målinger for 2018. For regnvandsudløbene og overløbsbygværkerne er udledningen baseret på beregninger.

Udløbstype

 

Vandmængde

[m3/år]

BOD5

[kg/år]

Total-N

[kg/år]

Total-P

[kg/år]

Renseanlæg 4.989.500 19.300 41.289 2.776
Regnvandsudløb   2.569.000 15.150   5.020    740
Overløb     123.000   3.684   1.473    246
Samlet  7.681.500  38.134  47.782   3.762