Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Udtræden af kloakforsyningen

Menu
Administrative forhold
 

Udtræden af kloakforsyningen

Klimaændringer og øgede nedbørsmængder belaster de eksisterende spildevandsledninger, med risiko for overbelastning og oversvømmelse af kældre og huse.

Tønder Kommune ønsker derfor at fremme løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) og derved begrænse mængden af regnvand der afledes til fælles- og separatkloakerede kloaksystemer.

I store dele af kommunen er der gode muligheder for at nedsive tag- og overfladevand eller håndtere regnvand ved en LAR-løsning. Det er dog ikke alle steder, at regnvand kan nedsives. Det kan f.eks. skyldes at jorden ikke har tilstrækkelig nedsivningsevne, høj grundvandsstand eller ønske om at beskytte grundvandet mod forurening. Men mange steder vil LAR være en mulighed – og her bør den anvendes.

Tønder Kommune vil derfor generelt tillade, at grundejere træder delvist ud af Tønder Forsyning hvor det er foreneligt med hensynet til grundvandsbeskyttelsen og vandmiljøet, jordens nedsivningsevne, forsyningens økonomi samt overensstemmelsen med spildevandsplanen i øvrigt.

Lovgivning

Udtræden af kloakforsyningen for overfladevand skal generelt ske under hensyn til følgende:

 1. Overensstemmelse med Tønder Kommunes Spildevandsplan
 2. Aftale mellem Tønder Kommune og grundejeren
 3. Tønder Forsynings økonomi må ikke blive væsentligt forringet.
 4. Spildevandsforsyningsselskabet fortsat kan fungere teknisk forsvarligt
 5. Tilladelse til alternativ bortskaffelse
 6. Vandkvaliteten i vandmiljøet.

For punkt 1 gælder, at der kan ske delvis udtræden af kloakforsyningen, hvis det

      a) indgår i Tønder Kommunes Spildevandsplan,

      b) eller i forbindelse med kloakprojekter iværksat af Tønder Forsyning (Eks. renovering af fælles ledninger, forundersøgelser til separatkloakeringer og lignende).

I tilfælde b) vil spildevandsplanen blive opdateret i forbindelse med revisioner af planen eller i tillæg.

For punkt 2 er det gældende, at hvis punkt 3 og 4 ikke er opfyldt, vil Tønder Kommune ikke indgå aftale om udtræden af kloakforsyningen for overfladevand. Ligeledes kan det ikke pålægges borgeren at udtræde, hvis borgeren ikke ønsker det og er beliggende i et kloakopland med ret og pligt til afledning af spildevand og tag- og overfladevand.

For punkt 3 er gældende at udtræden af kloakforsyningen for overfladevand og en eventuel tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget fra forsyningen til grundejeren skal bevirke, at Tønder Forsyning med den valgte løsning ikke bliver økonomisk forringet i forhold til de nuværende forhold. Udtræden vil derfor ofte være mest interessant for forsyningen i de kloakområder, hvor der i forvejen skulle laves større kloakeringsmæssige ændringer – eksempelvis ved separatkloakering af fælleskloakerede områder.

For punkt 4 er gældende at udtræden af kloakforsyningen for tag- og overfladevand ikke må forringe den tekniske funktion af hovedkloaksystemet – eksempelvis ved, at kloaksystemet så ofte vil være tilstoppet etc.

For punkt 5 gælder, at der skal foreligge en aftale om alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevandet for at udtræden for tag- og overfladevand er muligt.

For punkt 6 er gældende at udtræden af kloakforsyningen for tag- og overfladevand ikke må bevirke en øget forurening eller hydraulisk belastning af den nærmeste recipient.

Områder hvor det er muligt at udtræde af kloakforsyningen for tag- og overfladevand

 

I denne planperiode (frem til 2027) er der planlagt separatkloakering af:

 • Højer.
 • Frifelt.
 • Husum-Ballum.

I disse byområder vil det være muligt, at udtræde for regnvand i de områder, der er fælleskloakerede. Ansøgning om udtræden kan ske indtil detailprojektering foreligger.

Krav til afledning

Tønder Kommune giver tilladelse til, at en grundejer kan udtræde af kloakforsyningen for overfladevand, hvis de seks punkter beskrevet øverst på siden er opfyldt. Derudover skal ejendommen være beliggende indenfor et område, hvor der ikke er grundvandsmæssige interesser. I nedenstående ses, hvem der vurderer de enkelte krav til delvis udtræden af kloakforsyningen:

 • Overensstemmelse med Tønder Kommunes Spildevandsplan - vurdering foretages af Tønder Kommune.
 • Aftale mellem Tønder Kommune og grundejeren - vurdering foretages af Tønder Kommune.
 • Tønder Forsyning økonomi - vurdering foretages af Tønder Forsyning)
 • Vandkvaliteten i vandmiljøet - vurdering foretages af Tønder Kommune.
 • Den tekniske funktion af kloaksystemet - Denne vurdering foretages af Tønder Forsyning.
 • Grundvandsmæssige interesser - vurdering foretages af Tønder Kommune.
 • Tilladelse til alternativ bortskaffelse - vurdering foretages af Tønder Kommune.

Såfremt ovenstående krav er overholdt og når Tønder Kommune eventuelt har givet tilladelse til alternativ bortskaffelse kan grundejeren udtræde af kloakforsyningen for tag- og overfladevand.

Ved udtræden af kloakforsyningen for tag- og overfladevand må der ikke etableres overløb til den forsyningsejede kloak. Herunder heller ikke fra overflader som indkørsler og gangarealer, som skråner ud mod fortov/vej.

Tilbagebetaling

Hvis der opnås enighed og tilladelse til, at borgeren kan udtræde af kloakforsyningen for overfladevand, tilbagebetaler Tønder Forsyning en del af tilslutningsbidraget i henhold til betalingsvedtægten.

For at en borger kan ansøge om tilbagebetaling skal der fremsendes følgende dokumentation til Tønder Forsyning:

 • Ejendommen skal være beliggende indenfor et område, hvor udtræden for overfladevand accepteres.
 • Tilladelse fra Tønder Kommune til at udtræde for overfladevandet.
 • Tilladelse fra Tønder Kommune til alternativ bortskaffelse, eksempelvis nedsivning.
 • Afpropning af regnvandsstik skal foretages og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester - Herunder en tegning over de nødvendige ændringer af afløbssystemet.
 • Der skal foreligge en underskrevet aftale mellem Tønder Forsyning og borgeren om udtræden for tag- og overfladevand.

En aftale kan kun indgås hvis der er enighed mellem grundejer og Tønder Forsyning.

Genindtrædelse

Hvis en borger ønsker at genindtræde for tag- og overfladevand, kan vedkommende ansøge kommunen om dette.

I forbindelse med ansøgningen skal borgeren tilvejebringe dokumentation for nødvendigheden af igen at skulle kobles på det forsyningsejede kloaksystem for tag- og overfladevand.

Ved genindtrædelse skal borgeren betale for tilslutning i henhold til betalingsvedtægten.

Forslag til procedure

Hvis man som borger ønsker at udtræde af kloakforsyningen for overfladevand kan nedenstående procedure følges:

Handling Beskrivelse
Borger kontakter Tønder Kommune om en forhåndstilkendegivelse.

Tønder Kommune undersøger, om ejendommen er beliggende indenfor et område, hvor der ikke er grundvandsinteresser og hvor jorden er egnet til nedsivning.

Forhåndstilkendegivelse skal gives af Tønder Kommune.

Borger kontakter Tønder Forsyning med henblik på en aftale om udtræden for overfladevand.

Tønder Forsyning undersøger om det tekniske anlæg fungerer forsvarligt samt at der ikke sker en forringelse af økonomien.

Aftale om mulig udtræden indgås.

Hvis alle krav er opfyldt kan en aftale indgås mellem borger og Tønder Forsyning.
Borger sender ansøgning om alternativ bortskaffelse af overfladevand til Tønder Kommune. Ansøgning kan eventuelt indsendes af en autoriseret kloakmester

I ansøgningen om udtræden af overfladevand skal der foreligge tegningsmateriale over de nødvendige ændringer af afløbssystemet på egen grund.

Godkendelse skal gives af Tønder Kommune.

Ansøgning skal tiltrædes af Tønder Forsyning.

Borger sørger for, at der udarbejdes en opdateret situationsplan.

Borger / Autoriseret kloakmester indsender færdigmelding på det udførte frakobling/afpropning.

Der skal foreligge dokumentation for frakobling/afpropning samt færdigmelding af den alternative bortskaffelsesmetode, som skal fremsendes til Tønder Kommune. Der videresender oplysningerne til Tønder Forsyning.
Når nødvendig dokumentation foreligger og ovenstående krav er opfyldt kan tilbagebetaling ske.