Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Administrationspraksis / Ejendomme indenfor et udpeget renseklasseopland

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Ejendomme indenfor et udpeget renseklasseopland

I de områder, hvor spildevandsrensningen fra ejendomme i det åbne land skal forbedres og hvor det ikke er hensigten at kloakere, skal spildevandet fra ejendommene renses til et vist niveau.

I Tønder Kommune er der udpeget to forskellige typer renseklasser - renseklasse SO og OP. Hvilke områder, der har en given renseklasse fremgår af kommunekortet på forsiden af afsnittet "Ukloakerede ejendomme". I nedenstående tabel kan ses, hvilke typer rensemetoder, der opfylder renseklasserne.

De grundejere som har spildevandsrensning, der ikke opfylder renseklassen og ikke er udpeget til kloakering, vil modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning.

Inden kommune meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Først herefter meddeles det egentlige påbud om forbedret spildevandsrensning. 

I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen, samt orientere grundejeren om, hvordan kommunen vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. 

Ved et påbud om forbedret spildevandsrensning står det ejeren frit at vælge enten selv at udføre et anlæg, der kan opfylde de stillede krav, eller at benytte sig af tilbuddet om kontrakligt medlemskab af kloakforsyningen.

Vælges et kontrakligt medlemskab af kloakforsyningen, overtager kloakforsyningen ansvaret for spildevandsrensningen. Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger (Herunder landbrugsejendomme), hvorfra der alene afledes husspildevand, men ikke til sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan heller ikke modtage tilbuddet.  

Der meddeles om påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis følgende forhold er gældende:

  • Recipienten er forurenet, så den vedtagne vandkvalitetsmålsætning ikke er opfyldt. 
  • Ejendommens afløbsforhold og udledningspunkt er sandsynliggjort/dokumenteret. 
  • Ejendommen bidrager til en forurening af den pågældende recipient. 

Det er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den konkrete recipient er lille eller stort, idet ingen ejendom har ret til at forurene. 

Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser. Dokumentationskravene for påbud opfyldes gennem vandområdeplanen, samt Tønder Kommunes kortlægning af spildevandsudledningerne i området. 

Miljøbeskyttelseslovens påbudsregler

Påbuddet indeholder en frist for, hvornår det skal være efterkommet. 

Inden påbuddet udstedes skal ejeren varsles. Inden der træffes afhørelse om påbud eller forbud, skal adressaten for disse beslutninger skriftligt underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Ejeren bør i samme forbindelse opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen. 

Uanset anlæggets beliggenhed i forhold til overfladevand kan der udstedes påbud, hvis der er tale om uhygiejniske forhold. 

Påbud kan udstedes i henhold til bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, § 12 vedrørende uhygiejniske forhold mm.

Hvis der er tale om alvorlig miljøbelastning kan der nedlægges forbud mod benyttelse af anlægget. Kan forureningen ikke umiddelbart afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod fortsat drift af anlægget. 

Politianmeldelse

Inden tidsfristen i påbuddet skal anlægget være etableret og i drift. Hvis dette ikke er tilfældet, er der tale om et ulovligt forhold. Kommunen skal hermed meddele den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Hvis dette ikke fører til, at forholdet bringes i orden, kan kommunen politianmelde den ansvarlige.

Øvrige forhold

Hvis kommunen konstaterer, at et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller medfører uhygiejniske forhold, kan der desuden meddeles påbud om at forbedre anlægget. Det kunne eksempelvis omfatte følgende typer anlæg:

  • Anlæg med udledning på jordoverfladen.
  • Nyanlæg uden tilladelse.
  • Anlæg der bevirker uhygiejniske forhold.
  • Anlæg som er registreret med ikke godkendt nedsivning (Gammel kode 30 i BBR) og som alligevel udleder spildevand eller nedsiver indenfor beskyttelseszone for drikkevandsindvinding.