Ejendomme udenfor et udpeget renseklasseopland

For ejendomme, der ligger udenfor udpegede oplande til forbedret spildevandsrensning, er der ikke et fast rensekrav til ejendommenes spildevandsrensning.

Ved nyanlæg eller ændring af bestående spildevandsanlæg skal der indhentes tilladelse hos Tønder Kommune. Ved ansøgning om spildevandstilladelse foretager kommunen en konkret vurdering af hvilke krav, der eventuelt skal stilles.

Hvis kommunen konstaterer, at et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller medfører uhygiejniske forhold, kan der desuden meddeles påbud om at forbedre anlægget. Det kunne eksempelvis omfatte følgende typer anlæg:

  • Anlæg med udledning på jordoverfladen.
  • Nyanlæg uden tilladelse.
  • Anlæg der bevirker uhygiejniske forhold.
  • Anlæg som er registreret med ikke godkendt nedsivning (Gammel kode 30 i BBR) og som alligevel udleder spildevand eller nedsiver indenfor beskyttelseszone for drikkevandsindvinding.