Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Etablering af eget anlæg / Nedsivningsanlæg

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer, som anvendes til drikkevandsforsyning.

Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette krav, hvis det kan dokumenteres, at nedsivningen, kan ske uden risiko for vandindvindingen. Forureningen med spildevand fra det åbne land til vandløb og søer kan undgås ved at nedsive spildevandet. Det skal imidlertid sikres, at nedsivning er forenelig med grundvandsbeskyttelsen. 

Der kræves yderligere en minimumsafstand på 25 meter til vandløb, søer og hav. 

Endvidere skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. For at være sikker på, om nedsivning kan lade sig gøre er det muligt at få en autoriseret kloakmester til at udføre en nedsivningstest på ejendommen. 

Princippet bag et nedsivningsanlæg fremgår af nedenstående figur.

Kommunalbestyrelsen vil give tilladelse til nedsivning af spildevand, når følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb etc. er overholdt.
  • Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.
  • Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinier.