Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Privat spildevandslav

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Privat spildevandslaug

Kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslaug, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen. 

Bebyggelser, der ikke er planlagt kloakeret i planperioden, kan ansøge kommunen om etablering af privat anlæg. Hvis bebyggelsen ligger langt fra eksisterende eller planlagt kloakanlæg, vil der være mulighed for at give tilladelse til udledning fra privat fællesanlæg. 

Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet til pågældende anlæg. Et privat spildevandsanlæg kan være et anlæg, hvor kun én ejer er ansvarlig for anlægget, og det kan være fælles privat, dvs. at flere ejere er ansvarlige. Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der i henhold til spildevandsbekendtgørelsen oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. 

Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses på de tilsluttede ejendomme.

Hvis der opstår uenighed mellem interessenterne om fordelingen af udgifterne, er det kommunalbestyrelsen, der afgør udgiftsfordelingen. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der skal foretagges en renovering af et privat spildevandsanlæg, og spildevandslaugets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om fordeling af udgifter hertil.