Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Tilslutning til kloakforsyningen

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Tilslutning til kloakforsyningen

Spildevandsplanen fastlægger om en ejendom skal kloakeres ved en tilslutning til Tønder Forsynings spildevandsanlæg.

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Tønder Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført (Normalt med frist på et halvt til et helt år). 

Når ejendommen kloakeres vil udgiften for ejeren være:

  • Et standard tilslutningsbidrag (reduceret tilslutningsbidrag hvis grundejeren selv håndterer regnvand lokalt). 
  • Årligt vandafledningsbidrag til kloakforsyningen beregnet ud fra et fast bidrag og et bidrag ud fra forbrugt vand.

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal/matrikel er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. 

Kloakeringerne foretages normalt efter følgende procedure:

  • Udsendelse af orienteringsbrev til lodsejere med information om kloakering og tidsfrist for ejendommenes tilslutning. 
  • Afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
  • Detailprojektering af forsyningens kloaksystem.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom. 

En grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (Spildevandet skal kunne løbe af sig selv).

Som en del af forsyningspligten er det kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren. 

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, har i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg godkendt en betalingsvedtægt gældende for de ejendomme, der er tilsluttet kommunens kloakforsyning. 

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrdag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Den gældende betalingsvedtægt kan findes på Tønder Forsynings hjemmeside. 

Manglende tilslutning

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, vil kommunen efter alle øvrige håndhævelsesskridt er taget, anmelde grundejeren til politiet. I helt særlige tilfælde vil kommunen lade arbejdet udføre af en autoriseret kloakmester og for ejerens regning. Skriftlig advarsel herom sendes anbefalet til grundejeren senest en måned før arbejdets påbegyndelse. 

Tilslutningstilladelser

Tønder Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem. 

En tilslutningstilladelse skal indeholde:

  • Baggrund om lovgivning.
  • Oplysning om maksimale vandmængder og stofkoncentrationer, der må udledes. 
  • Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.
  • Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.