Tømningsordning

For at sikre en miljømæssig og hygiejnisk korrekt håndtering af slam fra bundfældningstanke (septiktanke eller trixtanke) fra ejendomme i det åbne land, er der vedtaget en fælles kommunal tømningsordning. 

Ejendomme i Tønder Kommune som ikke har afledning til kloaksystemet, skal have en bundfældningstank og være tilmeldt tømningsordningen.

Tømningsordningen gælder således for alle ejendomme, som er ukloakeret og som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke, og gælder både helårsbeboelse og sommerhuse. 

Regulativet for tømningsordningen kan findes på Tønder Kommunes hjemmeside. Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Tønder Kommune. 

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv - det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Taksten godkendes af byrådet for et år ad gangen.

Tømningsordningen drives af Tønder Forsyning og gældende takster fremgår af Tønder Forsynings hjemmeside. 

Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen. 

Ejendomme med samletank er omfattet af Regulativ for husholdningsaffald.