Ukloakerede ejendomme i det åbne land

I en række vandløb er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier. Der er derfor i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en række områder, hvor udledningen af spildevand fra de ukloakerede ejendomme skal reduceres. Dette kan enten ske ved, at Tønder Kommune ejendommene påbyder lodsejerne at forbedre rensningen til et vist niveau eller ved at Tønder Forsyning spildevandskloakerer ejendommene.

I nedenstående er vist de udpegede oplande i Tønder Kommune, hvor udledningen af spildevand fra de ukloakerede ejendomme skal reduceres.

De grønne oplande er efter 2015 udtaget af Vandområdeplan 2015-2021, så her er det ikke hensigten at stille påbud om forbedret rensning.

I de røde oplande meddeles der ikke påbud, da vandløbenes tilstand er ukendt eller fordi oplandet spildevandskloakeres.

I de mørkeblå (renseklasse SO) og lyseblå (renseklasse OP) skal kravene i Vandområdeplan 2015-2021 til forbedret rensning fra ukloakerede ejendomme  overholdes.