Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Indledning / Forord

Menu
Indledning
 

Forord

Vi skal passe på vores natur og miljø. 

I Tønder Kommune har vi vedtaget Visions- og strategiplan 2018-2022. Det er en plan, der skal sikre vores stedbundne kvaliteter, så vores kommune bliver ved med at være et godt sted at bo og arbejde.  

Derfor skal spildevandet, der bliver produceret i kommunen renses på forsvarlig vis. Det betyder også, at regnvand der falder på vores veje og bygninger skal håndteres, så man undgår oversvømmelser af ejendomme i Tønder Kommune.

Både private huse, landbrug og virksomheder skal hver eneste dag skaffe sig af med spildevand. Derfor er det vigtigt, at vi renser det bedst muligt, så det gør mindst mulig skade på kommunens gode miljø og naturforhold.

Man kan kalde spildevandsplanen for en "køreplan" for politikerne, borgerne, kommunens administration og Tønder Forsyning. Planen giver borgene et indblik i, hvad Tønder Kommune hidtil har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet - og ikke mindst et indblik i, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

For at mindske den mængde regnvand, som skal afledes fra de kloakerede områder vil Tønder Kommune sammen med Tønder Forsyning arbejde frem mod, at borgerne nedsiver eller udleder tag- og overfladevand på deres egen grund.

For at imødegå klimaændringerne med flere skybrud, er der fastlagt retningslinjer for, hvordan vi samfundsøkonomisk sikrer kommunes værdier mod oversvømmelse.

Vi skal vænne os til, at der i fremtiden oftere vil stå vand på gader og veje i længere perioder end vi har været vant til, ligesom også grønne områder kan blive anvendt til oversvømmelse for at skåne bygninger i tilfælde af meget nedbør.

Vi vil også skulle vænne os til, at veje og pladser vil blive mere grønne, da belægninger med større eller mindre grad af beplantning vil indgå som en del af klimasikringen af vores byer og vandløb.

Tønder Kommune har besluttet, at der ikke skal ske yderligere rensning af spildevandet, end det Tønder Kommune er forpligtiget til i de gældende vandområdeplaner og den bindende lovgivning der er på området tilsiger.

Det betyder, at en række ejendomme skal rense deres spildevand bedre med et privat renseanlæg, mens andre ejendomme vil blive pålagt at tilslutte sig en offentlig kloakering. Der er dog nogle byområder der ikke skal kloakeres, som det ellers var forudsat i den tidligere spildevandsplan, da de ligger udenfor de områder, der er peget på i vandområdeplanen.

 

Bo Jessen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget