Hvad er en spildevandsplan?

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal Tønder Kommune lave en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Spildevandsplanen er en sektorplan, hvilket betyder, at det er en af flere planer under kommuneplanen. Spildevandsplanen skal således være i overensstemmelse med de planer, mål og visioner, der er beskrevet i kommuneplanen.

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og er det administrative og retlige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet.

Tønder Forsyning er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 

Spildevandsplanen forpligtiger ikke kommunens borgere til alene på baggrund  af planen, at gennemgøre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene. 

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for følgende:

  • At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg indenfor de økonomiske rammer, der er gældende for forsyningen. 
  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandkøb, søer og kystvande.
  • At grundejere indenfor kloakerede områder forpligtiges til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedægten. 
  • At meddele påbud om separatkloakering af fællesklaokerede ejendomme.
  • At meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land. 
  • At Tønder Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvevelse, rådighedsindskrækninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.