Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Indledning / Offentlig høring af Spildevandsplan 2018-2027

Menu
Indledning
 

Offentlig høring af Spildevandsplan 2018-2027

Alle ændringer af spildevandsplanen kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring. 

I perioden fra den xxx til den xxx har Byrådets forslag været fremlagt i offentlig høring.

Ved høringsfasens udløb havde Tønder Kommune modtaget xx indsigelser/bemærkninger, som alle er behandlet og indarbejdet i nødvendigt omfang.

Byrådet har den xxx vedtaget spildevandsplanen, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside den xxx.

Med Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen, udgør denne det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag indenfor spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.