Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Håndtering af regnvand / Fremtidens løsninger

Menu
Kloakerede områder
 

Fremtidens løsninger

Grønne byer er et begreb, som dækker over en alternativ og grønnere måde at håndtere overfladevandet på. 

Grønne spildevandsløsninger i byer er en god metode til at reducere afstrømningen af overfladevand i byer, da denne metode samtidig skaber et bedre bymiljø. En øget vegetation i byen sænker temperaturen i varme og solrige perioder. Vegetation skaber læ i bymiljøet og reducerer turbulens omkring større bygninger, hvilket samtidig betyder at støv og forurenende luftpartikler kan lejres. Dermed opnås et mere behageligt klima. 

Metoden består i, at der arbejdes målrettet på at etablere grøfter, vådområder og regnbede, som alternativ til større rørledninger. Hermed kan spildevandsløsningerne indgå som en del af byens grønne struktur, og bidrager med anderledes oplevelser og rigere bymiljø. 

Regnbede og trafiksikkerhed

I nedenstående ses et eksempel på brug af regnbede ved vejene, hvor de samtidig har et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

Grøn afledning af overfladevandet

Som alternativ til afledning af regnvand i kloakledninger er det muligt at etablere grøfter/grønne vandveje til bortledning af overfladevandet. I nedenstående ses eksempel på det.

Veje til transport af overfladevand under kraftige regnhændelser. 

Hvis veje kan benyttes til transport af vand under ekstrem nedbør skal der ikke investeres i store rørledninger. 

Ved planlægning af separering, hvor terrænfaldet og vejanlægget tillader det, bør det overvejes om vejene  kan benyttes som kanaler. Dette kan kombineres med at indrette grønne arealer til bortledning og magasinering. I nedenstående ses eksempel på opbygning af en vej til også at kunne bortlede overfladevand under kraftige regnhændelser.