LAR (Lokal afledning af regnvand)

I stedet for at benytte traditionelle metoder i form af større rørdimensioner eller bassinanlæg, er det muligt at reducere vandmængden ved lokale løsninger, også kaldet LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). 

Lokale løsninger er en stor fordel for miljøet, da disse løsninger nedsætter risikoen for oversvømmelser fra vandløb og opstuvning af vand fra kloakanlæg. Samtidig reduceres mængden af næringsstoffer, som afledes til vandmiljøet.

LAR-løsninger dækker over alle former for afledning af regnvand, hvor håndteringen af vandet sker ved at nedsive, fordampe eller opsamle det. I det følgende afsnit er de mest almindelige metoder beskrevet:

Faskiner og sivedræn

En faskine opsamler regnvandet fra tag eller terrase og leder det direkte ned i jorden. Dermed belastes kloaksystemet ikke ved kraftig regn. Faskiner kan købes som  regnvandskassetter i plastmateriale og nedgraves i haven.

Sivedræn kan placeres under belægninger, hvilket bevirker at afstrømning under nedbør hindres helt eller delvis. 

Da begge metoder kræver nedsivning af regnvandet er det en fordel, at jordarten i området er af sandet karakter, men selv i områder med sandet moræneler vil en faskine og sivedræn være anvendelige. Dog skal anlægget være større end i mere sandede områder, da dette giver et større magasineringsvolumen og et større nedsivningsområde. 

I nedenstående ses eksempel på en faskine.

Regnbede

Som alternativ til at regnvandet løber ud i kloakken, er det muligt at etablere et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften. For at kunne opmagasinere vand under nedbør, skal bedet tørre helt eller delvist ud mellem regnhændelser. Regnbedet skal derfor beplantes med græsser og stauder, som tåler de skiftende forhold. Bedet kan også kombineres med en havedam, hvor en del af vandet bliver stående mellem regnhændelserne. I nedenstående ses eksempler på regnbede.

Opsamling

Opsamlet regnvand fra tagarealer kan genbruges lokalt til havevanding, men også til tøjvask eller toiletskyl. Regnvandet opsamles i en tank og fra tanken pumpes regnvandet via et separat ledningsnet ud til toilettet og vaskemaskinen, hvor vandet skal benyttes. Ledningssystemet skal være tydeligt mærket med "IKKE DRIKKEVAND", så der ikke senere laves fejlkoblinger mellem regnvandsledningerne og drikkevandssystemet. 

Miljøstyrelsen stiller ikke krav om, at regnvand opsamlet fra tage og brugt til toiletskyl og maskintøjvask skal have drikkevandskvalitet. Dette gælder dog kun for anlæg, der etableres i boliger og boliglignende byggeri. 

Hvis tagvand skal benyttes til tøjvask eller toiletskyl, skal kommunen altid informeres om dette. I forbindelse med etablering af regnvandsanlæg i eksisterende parcelhuse, rækkehuse mv. skal der ikke søges om tilladelse jævnfør Byggeloven, idet dette område er dækket af "Småhusreglementet". Men for nyt byggeri skal anlægget være en del af ansøgning om byggetilladelse. 

Da vandafledningsafgiften betales på basis af måling af årligt vandforbrug, kræves det, at der bliver sat en vandmåler på regnvandssystemet. Dette kræves for at kunne beregne korrekt vandafledningsafgift. Det er derfor vigtigt, at grundejer kontakter Tønder Forsyning for korrekt afregning.