Spildevandskloakerede oplande

Nye planlagte kloakoplande udlægges generelt som spildevandskloak. Her må grundejere kun tilslutte husspildevand til det offentlige ledningsnet. 

Den nye praksis hvor nye kloakeringer som udgangspunkt udføres som spildevandskloak vil i sig selv betyde en øget anvendelse af LAR-løsninger. 

Inden projektering af nye udstykninger skal bygherren undersøge, om det er muligt at aflede tag- og overfladevand lokalt. Hvis der ikke er lokalt kendskab til at området egner sig til nedsivning, skal bygherren udføre en opmåling af nedsivningsevnen på den aktuelle lokalitet. 

Ved kloakering af eksisterende bebyggelse vil det typisk betyde, at ejendommen skal aflede overfladevand som hidtil. 

Hvis der ikke er mulighed for en anden afledning eller nedsivning i området, vil områderne fortsat blive separatkloakeret, så både overfladevand og husspildevand varetages af Tønder Forsyning.