Hovedprincipper for klimatilpasning

Beslutning om udførelse af klimatilpasningstiltag foretages ud fra en samlet, individuel vurdering af, om det kan betale sig for det offentlige (herunder forsyningen) at udføre tiltaget – altså om besparelserne ved reduktion af skadesomkostninger ved oversvømmelser er større end investeringen ved at udføre tiltaget.

Grundlaget for denne beregning (kaldet cost-benefit analyse) og ’regnemaskinen’ til at foretage beregningen, er ens for alle borgere, og med argument deri behandles alle borgere ens.

Anvendelse af Spildevandskomiteens Skrift nr. 31 "Serviceniveau for vand på terræn".

I spildevandskomitéens Skrift 31 er anvist en metode til estimering af den årlige omkostning ved en given skade som følge af en oversvømmelse.

Skrift 31 beskriver ligeledes 3 principper for samfundsøkonomisk optimering af investeringer i klimatilpasning. Tønder har igennem arbejdet med spildevandsplanen valgt at arbejde med metode 3, hvor der arbejdes med lokalt differentierede mål for vand på terræn.

Skriftet indeholder yderligere en rekommandation til, hvordan et serviceniveau kan fastsættes ved hjælp af et funktionskrav for vand på terræn. I Tønder Kommune er denne del af skriftet ikke taget i anvendelse, idet der ikke ønskes indført et egentligt serviceniveau for vand på terræn.

Ens mål for vand på terræn

Der er truffet et valg om, at beslutningen om det enkelte klimatilpasningstiltag foretages ud fra et mål om, at en samfundsøkonomisk cost-benefitberegning af det konkrete tiltags omkostninger og indtægter skal falde positivt ud. Helt særlige hensyn (f.eks. sikring af sygehus, kulturarv mv.) kan dog også være årsag til at et tiltag udføres.

Målet er således ens for hele kommunen: en positiv cost-benefitberegning. Metode og forudsætninger for cost-benefitberegningerne er ens og objektive.

Lokalt differentierede tiltag

Med ens mål for vand på terræn vil de klimatilpasningstiltag, der kan gennemføres variere afhængig af den skadesreduktion, som det aktuelle tiltag kan medføre, og omkostningen til etablering og drift af tiltaget.

I praksis betyder det således, at det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag for hydraulisk uafhængige tiltag ikke kan påvirkes af hinanden. Ræsonnementet i den beslutning er, at en samfundsøkonomisk gevinst i ét projekt ikke med rimelighed kan anvendes til at dække et samfundsøkonomisk underskud et helt andet sted i kommunen.

Kun ’offentligt’ vand

Tønder Kommune vil kun arbejde med klimatilpasningstiltag for reduktion af skader forårsaget af vand, der helt eller delvist kommer fra offentlige arealer. Oversvømmelser på, og forårsaget udelukkende af vand fra, private arealer håndteres ikke af det offentlige.

Den afledte effekt af et tiltag må ikke være forøgede skadesomkostninger nedstrøms tiltaget.

Skybrudsvandveje

Skybrudsveje kan være en del af løsningerne, der reducerer skadesomkostningerne under skybrud, men der etableres ikke sammenhængende skybrudsvandveje til en fast gentagelsesperiode i et helt område.

Til gengæld kontrolleres de valgte løsninger for, om vandets (nye) vej gennem et område medfører forøgede skader. Er det tilfældet, kan det være relevant at løse dette med etablering af skybrudsveje eller andre løsningstiltag.