Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Klimatilpasning for vand på terræn / Princip for bestemmelse af skader som følge af oversvømmelse

Menu
Kloakerede områder
 

Princip for bestemmelse af skader som følge af oversvømmelse

Der anvendes et princip om, at alle skal behandles ens i den samfundsøkonomiske analyse. Der er således anvendt nedenstående input til analysen uafhængigt af, hvor i kommunen analysen foretages.

Skadesomkostningerne bestemmes med afsæt i følgende input:

  • Oversvømmelsesberegninger for en række gentagelsesperioder (5, 10, 20, 50 og 100 år)
  • Værdikort fra kommunens klimatilpasningsplan, hvor princippet er, at kvadratmeterprisen er ens i hele kommunen (inddelt i nogle kategorier som f.eks. bolig, industri, vej mv.)

Skader på bygninger bestemmes som en funktion af vanddybden og den del af bygningens omkreds, der er oversvømmet. Skader på flader som vej, park osv. bestemmes på baggrund af det oversvømmede areal.

Investering i klimatilpasning

Tiltagsomkostninger forbundet med klimatilpasninger vurderes individuelt for det enkelte projekt, men med udgangspunkt i pris- og løsningskatalog over klimatiltag. Der betragtes udelukkende meromkostninger i forhold til samtidige aktiviteter med andre formål (f.eks. separatkloakering).

Samfundsøkonomisk cost-benefitberegning

Skadesomkostningerne før og efter et klimatilpasningstiltag bestemmes efter principperne beskrevet tidligere og beregningsmetoderne anført i Skrift 31. Skadesreduktionen sammenlignes med den investering, der skal foretages i anlæg og drift af klimatilpasningstiltaget.

Den samfundsøkonomiske analyse falder positivt ud, når reduktionen i skader er større end udgiften til anlæg og drift over en analyseperiode på 100 år.

Der vil ofte være andre samfundsøkonomiske værdier forbundet med klimatilpasning, og de vil oftest tælle til fordel for klimatilpasningen. Det er kompliceret at indregne merværdierne i den økonomiske analyse, og det er derfor for nuværende ikke medtaget.

Lokal indsats og effekt

Sammenligningen mellem tiltag og afledt skadeseffekt er ukompliceret, såfremt effekten i et givet projektområde skyldes ét tiltag. Sammenligningen er mere kompliceret, hvis effekten skal tilskrives flere (mange) tiltag i et større område.

Såfremt en skade er påvirket af flere tiltag og/eller et tiltag påvirker flere skader, skal disse skader og tiltag behandles som en helhed. Beslutningsgrundlaget for puljen af tiltag beror således på en samlet cost-benefit analyse af alle de involverede tiltag og skader.

Beslutning om gennemførelse af tiltag

Den endelige beslutning om, hvorvidt et tiltag skal gennemføres, træffes i sidste ende af Tønder Kommune. Såfremt tiltaget skal udføres af Tønder Forsyning skal der foreligge en kommunal beslutning herom, så forsyningen kan søge tillæg til prisloftet til finansiering af tiltaget.