Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Kloaksystem / Kloakfornyelse

Menu
Kloakerede områder
 

Kloakfornyelse

Over halvdelen af ledningsnettet i Tønder Forsyning er udført i 1960'erne og 1970'erne, men de ældste ledninger i Tønder Midtby er fra 1920'erne. Det er derfor nødvendigt, at udføre en løbende fornyelse af kloaksystemet. 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal der i spildevandsplanen redegøres for indsatsen vedrørende fornyelse af kloaksystemet.

Kloakfornyelse dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter blandt andet gravefri renovering (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, omlægning af fælleskloak til separatkloak, punktreparationer m.v.

Før et konkret kloakrenoveringsprojekt i en by kan opstartes, skal der gennemføres en planlægningsfase, hvor kloaksystemet undersøges og vurderes. Denne planlægning og vurdering samles i en kloakfornyelsesplan, hvor informationer fra TV-inspektion af kloakledningerne, undersøgelse af indsivning og fejlkoblinger, udfyldte spørgeskemaer fra borgere i området samt driftserfaringer indgår i den samlede vurdering af, hvordan og hvor meget af kloaksystemet, der skal renoveres.

Planlægning og prioritering af kloakfornyelse er ofte en iterativ proces, hvor konkrete projekter fremskyndes eller udskydes som følge af udefrakommende forhold. En løbende prioritering skal derfor sikre et fleksibelt anlægsprogram, således at kloakforsyningens økonomiske midler anvendes optimalt. Tønder Forsyning udarbejder derfor årligt en plan for det kommende års opmåling, TV-inspektion, fornyelsesplaner og kloakarbejder. 

I planperioden er det hensigten at renovere den ældre del af kloaksystemet i følgende områder:

  • Skærbæk.
  • Tønder.
  • Løgumkloster.
  • Toftlund.

Det er endvidere hensigten at omlægge hele eller dele af kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i følgende områder:

  • Husum-Ballum.
  • Højer.
  • Frifelt.

Separatkloakering og semiseparatkloakering i Højer

Højer er en del af Tøndermarsk Initiativet, som har til formål at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Som en del af projektet er det hensigten at omlægge kloaksystemet i midtbyen under hensyntagen til at bruge afledning af regnvand på overfladen som løftestang for rekreativ merværdi. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan lokal afledning af regnvand (LAR) integreres med ønsket om at begrønne gader og ankomstveje i Højer.

I nedenstående figur er angivet de områder i Højer, hvor det er hensigten at omlægge kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem (blå områder), samt de områder, hvor det er hensigten at semiseparere kloaksystemet ved at etablere LAR-løsninger (røde områder).

Ejendomme beliggende i et blåt område vil blive omfattet af en separatkloakering, hvor der vil blive krav om separering på private matrikler. 

Ejendomme beliggende i rødt område vil blive omfattet af semiseparering. Det betyder, at Tønder Forsyning vil arbejde på at frakoble regnvand fra veje og forsider af ejendomme langs vejene, og håndtere det i et separat regnvandssystem. Regnvand fra bagsiden af ejendomme vil som udgangspunkt fortsat kunne ledes til den eksisterende fællesledning, og ledes videre til renseanlægget.

Overløbsbygværket i Højer bibeholdes uændret. Tiltagene i kloakoplandet forventes dog at reducere antallet af aflastninger og aflastede vandmængder fra overløbsbygværket markant i forhold til i dag. Tiltagene i kloakoplandet forventes at have en positiv effekt på vandmiljøet.