Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Kloaksystem / Ledningsanlæg

Menu
Kloakerede områder
 

Ledningsanlæg

Tønder Forsyning driver et ledningsanlæg for spildevand med en samlet længde på ca. 800 km. Hertil kommer yderligere ca. 27.000 stikledninger af varierende længde.

Forsyningsledningerne er tematiseret efter type, som angiver hvilken type spildevand, der må tilsluttes ledningen:

  • Spildevandsledninger må udelukkende aflede husspildevand. 
  • Fællesledninger må afvande både husspildevand og overfladevand. 
  • Regnvandsledninger må kun afvande overfladevand.

Der er samlet ca. 786 km hovedkloakledninger i Tønder Forsyning.

  • Spildevandsledninger: 477 km
  • Fællesledninger:         104 km
  • Regnvandsledninger:  205 km

Tønder Forsyning registrerer ledningsanlægget i en DAS-database. En præcis registrering af ledningsanlægget er nødvendigt af hensyn til ledningsarbejde og modelberegning af ledningskapaciteten. Yderligere er en komplet registrering en forudsætning for at kunne udarbejde en korrekt værdiansættelse af ledningsanlægget, hvilket er et lovmæssigt krav til brug for fastsættelse af prisloft for spildevandstaksten. 

Nye ledningsanlæg oprettes løbende i databasen i takt med, at der udføres nye byggemodninger eller omlægninger af kloakken. Oplysninger om den ældre del af ledningsnettet opdateres løbende i forbindelse med TV-inspektioner, som udføres ved renovering, separering og/eller planlægningsarbejde. 

Prioritering af kloakfornyelsen baseres på viden om kloaksystemets fysiske tilstand, de hydrauliske forhold, driftsobservationer samt serviceniveauet. Herudover indgår også miljømæssig hensyn, som f.eks. de udløb der er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021. 

Planlagte ledninger og bygværker

Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift.  En eventuel ekspropriation kræver, at anlægget fremgår af spildevandsplanen.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanen indeholder oplysninger om, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Af miljøklagenævnets afgørelse af 24. august 2010 fremgår det, at et tekstafsnit kombineret med kortmateriale må anses for fyldestgørende. Det er i spildevandsplanen kun muligt, at angive den omtrentlige placering af de fremtidige spildevandsanlæg, herunder linjeføringer for planlagte ledninger. Ejendomme, der ligger tæt på de angivne spildevandsanlæg kan forvente at blive berørt af anlæggene. 

Ejerskab

I spildevandsplanens kortlægning af ledningsanæg er det angivet, at kortet også omfatter visse private ledninger. Dette dækker over, at Tønder Forsyning registrerer ledningsanlæg i det omfang det er nødvendigt for at opnå et dækkende billede af afvandingsforholdene. I princippet er Tønder Forsyning kun forpligtiget til at kortlægge egne ledningsanlæg.