Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Kloaksystem / Nykloakering

Menu
Kloakerede områder
 

Nykloakering

Nykloakering omfatter etablering af nye kloakledninger i byggemodninger udpeget i kommuneplanen eller kloakering/tilslutning af eksisterende ejendomme udenfor kloakområderne.

Al nykloakering sker som udgangspunkt efter spildevandskloakeringsprincippet. Såfremt det er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt, kan tag- og regnvand bortskaffes lokalt af grundejeren selv eksempelvis ved nedsivning på egen grund eller ved udledning til nærmeste vandløb eller dræn. Alternativt kan nykloakeringer også ske ved separatkloakeringsprincippet, hvor regn- og spildevand bortledes i hvert sit kloakanlæg. Valg af kloakeringsprincip beror på de lokale forhold såsom jordbund, grundvand, vandforsyningskrav etc.  

Al ny kloak skal dimensioneres, så det lever op til de gældende dimensioneringskriterier og serviceniveau i Tønder Kommune.

Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og som efterfølgende skal overtages af Tønder Forsyning, skal godkendes hos forsyningen inden anlægsarbejdet igangsættes. Er dette ikke sket, kan Tønder Forsyning kræve anlæg ændret eller afvise at overtage systemet.

Ved nykloakering udført som separatsystem skal der afsættes plads til etablering af bassinanlæg indenfor byggemodningsområdet.

Udbygning af de nye kloakoplande vil ske i takt med behovet herfor.