Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Dimensionering af ledninger og bassiner / Beregningsniveau for ledninger

Menu
Mål og service
 

Beregningsniveau for ledninger

Der arbejdes med 3 beregningsniveauer ved dimensionering:

-       Niveau 1: Den rationelle metode: Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer.

-       Niveau 2: Dynamisk model kombineret med CDS-regn: Analyse af simple ukomplicerede afløbssystemer.

-       Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historisk regn (LTS): Analyse af komplicerede afløbssystemer.

Ved komplicerede afløbssystemer skal det forstås således, at det indeholder pumper, overløb, bassiner, styring, tilbagestuvning og lignende.

Beregningsniveau 1

Beregningsniveau 1 anvendes typisk ved mindre og ukomplicerede kloaksystemer.

For niveau 1 anvendes den største usikkerhed på 1,2. Det skal vurderes for hver enkelt sag, hvilke sikkerhedsfaktorer, der skal bruges på den beregningsmæssige usikkerhed.

Beregningsniveau 1 går under navnet: ”Den rationelle metode”.

Den rationelle metode beror på, at det maksimale flow i en ledning kan beskrives som summen af de opstrømsbeliggende bidragende arealer ved en given regnintensitet. Beregningen kan foretages vha. et regneark. Kriteriet for benyttelse af analyse er udnyttelse af fuldløbende ledningskapacitet. Metoden kan ikke anvendes til vurdering af opstuvning i systemet.

Beregningsniveau 2

Beregningsniveau 2 anvendes typisk ved mellem og ukomplicerede kloaksystemer. Beregningsniveau 2 er baseret på en hydraulisk model for afstrømningsforløb under regn.

De hydrauliske modeller beregner først afstrømning for overflade, hvorefter en beregning for rørmodelen foretages baseret på den givne overfladeberegning.

Til inddata for regn benyttes en CDS regn, som for en given gentagelsesperiode og beliggenhed indeholder informationer om maksimale intensiteter og varigheder og samler det i en regnkurve. Der skal  benyttes det opdaterede bilag til Spildevandskomiteens Skrift 31: ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”.

I tillæg til Skrift nr. 31 er udarbejdet et regneark blandt andet til fastlæggelse af årsmiddelnedbør og til fastlæggelse af CDS-regn. Input til regnearket er XY-koordinater for det pågældende område, som der ønskes årsmiddelnedbør og CDS-regnfor. Kriterierne i nedenstående tabel skal benyttes til genereringen af CDS-regn.

Parameter Værdi
XY-koordinater Ud fra centrum af området 
Årsmiddelnedbør  Defineres ud fra ovenstående XY-koordinater 
Varighed 240 min
Tidsskridt 1 min
Assymmetrikoefficient  0,5
Gentagelsesperiode Varierende
     - Separate systemer  5 år
     - Fælles systemer 10 år

Beregningsniveau 3

Beregningsniveau 3 anvendes typisk ved større eller komplicerede kloaksystemer. Beregningsniveau 3 anvender en hydraulisk model kombineret med historisk regndata.

Opsætningen af modellen er tilsvarende beregningsniveau 2.

Beregningerne foretages som en langtidssimulering baseret på en historisk regnserie enten fortløbende eller ved at udvælge regn ud fra kriterier, der er fundet ud fra den dynamiske model.

Beregningsniveau 3 benyttes til analyse af komplicerede systemer samt bassiner og bygværker, da denne metode giver mulighed for en statistisk behandling af resultaterne og dermed gentagelsesperioden fra beregningsresultater.