Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Dimensionering af ledninger og bassiner / Dimensionering af bassinanlæg

Menu
Mål og service
 

Dimensionering af bassinanlæg

Regnvandsbassinerne har til formål at håndtere regnvandet fra de separatkloakerede områder i byerne. Nye regnvandsbassiner dimensioneres og etableres efter følgende:

  1. Fastlæggelse af funktionskrav.
  2. Fastlæggelse af faktorer til beregning af bassinvolumen.
  3. Beregning af vådvolumen og magasinvolumen.

Funktionskrav

Funktionskrav omfatter følgende:

  • Maksimale udløbsflow målt i l/s
  • Gentagelsesperiode målt i år.

En gentagelsesperiode på eksempelvis 5 år betyder, at bassinet statistisk set gennemsnitligt hvert 5. år vil overskride kravet til udløbsflow.

Det maksimale udløbsflow fastsættes ud fra afgørelser fra Natur og miljøklagenævnet. Ved fastlæggelse af den maksimale tilladte udledte vandmængde fra bassiner, skal der foretages en konkret vurdering af det aktuelle vandløbs hydrauliske kapacitet og på den baggrund fastsættes udlederkravet. I vurderingen skal det undersøges, at den ansøgte udledte vandmængde ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser end hvad der naturligt vil forekomme samt at vandløbet ikke skades. Af hensyn til det anlægstekniske bør afløbet fra bassinet ikke være under 5 l/s.

Beregningsfaktorer

Beregningsfaktorer omfatter følgende:

  • Befæstelsesgrad vurderes særskilt ud fra oplandstype.
  • Hydrologisk reduktion er typisk 0,8 - hvilket svarer til, at 20 % af det nedbør, der falder, ikke løber til kloakken, men fordamper eller ender i lunker i terrænet.
  • Klimafaktor.

Beregning af vådvolumen og magasinvolumen

Vådvolumen er den del af bassinet, der permanent er under vand. Magasinvolumen er den del af bassinet, hvor det tilledte regnvand kan opstuves.

Dimensionering af vådvolumen og magasinvolumen foretages ud fra Danvas "Designguide for regnvandsbassiner" og Spildevandskomiteens bilag til Skrift 30: ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. 

Komplekse systemer skal modelleres dynamisk, hvor der tages højde for evt. flaskehalse og systemet opstrøms. Kontrollen af systemet foretaget med en langtidssimulering foretaget med en historisk regnhændelse.

Ud fra regionalmodellen skal beregninger foretages med DMI-regnmåler 5251 beliggende på Kolding Forrenseanlæg, som indeholder 38 års observeringer. Baggrunden for valget af denne regn er baseret på årsmiddelnedbør på 800 mm samt den korrigerede årsmiddelnedbør indenfor de 3 nedbørsklasser.

Udvælgelsen af regn til beregningen (joblisten) skal være baseret på det aktuelle afløbssystems sammenhæng. Det vil sige, at det skal sikres at eks. bassiner tømmes inden den pågældende regn i joblisten stopper eller sikring af at afstrømning når fra fjerneste punkt og til bassinet.

Et af kriterierne for den pågældende historiske regn er, at gentagelsesperioden der skal undersøges skal være ¼ af den samlede observationsperiode for måleren. Det betyder, at man kan maksimalt undersøge gentagelsesperioder under 10 år.

Det skal bemærkes, at der normalt ikke benyttes klimafaktor ved dimensionering af bassiner i forbindelse med udledningstilladelser, men udelukkende ved dimensionering af ledningssystemer og af hensyn til opstuvning.