Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Dimensionering af ledninger og bassiner / Funktionspraksis for ledninger

Menu
Mål og service
 

Funktionspraksis for ledninger

Baggrunden for denne funktionspraksis er blandt andet, at afløbssystemer på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil.

Ved indførelse af denne funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.

Tønder Kommune har lagt sig fast på et serviceniveau og sikkerhedsfaktorer for klimaændringer, beregningsmæssige usikkerheder og øget befæstelse (Fortætning), som angivet i nedenstående skema. Minimumskravene er angivet i skemaet nedenfor og danner grundlag for fremtidige dimensionering af kloaksystemerne. Kravene omfatter dimensionering af nye regnvands- og fællesledninger – herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse med kloaksanering.

Arealanvendelse 

 

Minimumsfunktionskrav.

Gentagelsesperiode (år) for opstuvning til kritisk kote (Terræn). 

Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder 10
Separatkloakerede bolig- og erhvervsområder  5

Ved dimensionering med beregningsniveau 1 anbefales det at anvende følgende værdier for fuld udnyttelse af rørkapacitet. Disse værdier skønnes for et normalt forekommende afløbssystem at svare til ovenstående minimumskrav.

Arealanvendelse 

 

Anbefalet værdi af gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet.

Dimensionering med beregningsniveau 1.

Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder  2
Separatkloakerede bolig- og erhvervsområder  1