Sikkerhedstillæg

Tønder Kommune ønsker at tage højde for de varslede klimaforandringer i forhold til såvel kloaksanering som ny-anlæg. Derfor dimensioneres nye afløbssystemer med sikkerhedstillæg på vandføringerne for at imødegå den varslende stigende regnintensitet.

Det samlede sikkerhedstillæg er en kombination af:

  • Beregningsusikkerhed
  • Fortætningsfaktor
  • Klimafaktor

Beregningsusikkerhed
Beregningsusikkerheden tager hensyn til beregningsmetoden, herunder detaljeringsgrad og dokumentationsgrad.

Beregningsusikkerheden er begrundet i en erkendelse af usikkerheden for den samlede modelopsætning herunder afløbskoefficienter, Manningtal osv.

Der skelnes imellem kalibrerede og u-kalibrerede modeller.

Ved kalibrerede modeller verificeres den hydrauliske model ift. målte data. Dette kan eks. være flowmålinger i ledninger/udløb eller vandstandsmålinger i brønde. I tilfælde af en kalibreret model er den samlede beregningsusikkerheden lavere, da der er foretaget tilpasninger så resultaterne fra den hydrauliske model bedre modsvarer den virkelige situation. Ved en kalibreret model benyttes der en sikkerhedsfaktor på beregningsusikkerheden på 5-10 % afhængig af niveauet for kalibreringen.

I tilfælde af den hydrauliske model ikke kalibreres regnes der med højere sikkerhed på 20 %.

Fortætningsfaktor
Fortætning tager hensyn til forøgelse af de belagte arealer, f.eks. p-pladser, tilbygninger, større terrassearealer m.m.

Fortætningsfaktor skal benyttes som beskrevet i nedenstående tabel, som er differentieret på byniveau og baseret på befolkningsvækst for Tønder Kommune.

By Fortætningsfaktor [%] 
Tønder  10-15
Agerskov 5
Højer 5
Skærbæk  5
Toftlund 5
Bredebro 5
Løgumkloster  5
Resterende byer i kommunen  0

Klimafaktor
Klimafaktoren sikrer, at der tages hensyn til øgede nedbørsintensiteter, som følge af klimaforandringer.

Tillægget for en klimaforandring skelner imellem om det er et separat- eller fælleskloakeret system. Jf. funktionskriteriet er stuvning til terræn tilladt én gang hvert 5 år ved separatsystemer samt én gang hvert 10. år ved fællessystemer. Derfor er klimafaktoren for separate regnvandssystemer 25, mens den for fællessystemer er 30 %.

I Skrift 29 analyseres for de forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringerne.

I skriftet er det godtgjort, at ekstremregn i fremtiden vil få væsentlig betydning for funktionspraksis af nye og eksisterende afløbssystemer. Der påvises, at effekten af klimaændringerne vil være størst for de kraftigste regnhændelser, mens ”hverdagsregn” ikke påvirkes væsentligt. I nedenstående tabel er anført de i Skrift 29 anbefalede klimafaktorer afhængig af regnens gentagelsesperiode:

Gentagelsesperiode for regnen, T (år)  Klimafaktor, f 
2 1,2
10 1,3
100 1,4

Der gøres opmærksom på, at klimafaktorerne i Skrift 29 tager udgangspunkt i et anlæg med en restlevetid på 100 år. Ved anlæg med kortere restlevetid kan det vælges at reducere klimafaktoren. Det er i den henseende vigtigt, at valget af klimafaktor er baseret på restlevetiden af det aktuelle system.

Ved ny-anlæg (med restlevetid på 75-100 år) bør der anvendes klimafaktor 1,4, som angivet ovenfor. Herved sikres, at anlægget i hele sin levetid kan leve op til det krævede serviceniveau overfor borgerne.

Forholdet mellem den forventede fremtidige og den nuværende nedbørsintensitet benævnes en ”klimafaktor”, som anvendes direkte i praktiske beregninger ved at øge regnens intensitet med klimafaktoren.

I det omfang der laves løsninger i overfladen til afledning og transport af regnvand kan der anvendes klimafaktorer fastsat med afsæt i det aktuelle anlægs levetid og anbefalinger i Spildevandskomiteens skrifter.

Samlet sikkerhedsfaktor
Nedenstående tabel viser en oversigt over ovenstående sikkerhedsfaktorer svarende til de gældende skrifter fra Spildevandskomiteen.

  Sikkerhedsfaktor  Sikkerhedstillæg [%]
Statistisk  Ukalibreret hydraulisk model  20
Statistisk Kalibreret hydrauliske model 5-10
Fortætning  Varierende 0-15
Klima Regnvandsledninger, separat 25
Klima Fællesledninger 30

Hydrologisk reduktionsfaktor
Den hydrologiske reduktionsfaktor beskriver, hvor store dele af et givent befæstet areal, som strømmer til kloaksystemet.

Ved dimensionering og kontrol af serviceniveau skal den hydrologiske reduktionsfaktor sættes til 0,8.

Dette skyldes, at dele af regnvandet i stedet for at strømme til afvandingssystemet ender i lavninger eller nedsiver, hvorved afstrømning til kloaksystemet reduceres.