Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Målsætninger

Menu
Mål og service
 

Målsætninger

Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke.

Forsyningssikkerhed

 • Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøet i kloakforsyningen skal være godt og gældende lovkrav skal overholdes.

Serviceniveau over for borgere og virksomheder

 • Borgerne skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser.
 • Forsyningen vil arbejde for, at borgerne er velinformerede om aktuelle arbejder.

Teknisk funktion af kloaksystemet

 • Spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert, hvis det er teknisk og økonomisk muligt.
 • Ved anlæg af nye ledninger skal der dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer.

Renseanlæg

 • Kvaliteten af det rensede spildevand og slammet skal være bedst mulig, og gældende lovkrav skal som minimum overholdes.

Hensyn til grundvand, natur og vandmiljøet

 • Tiltag og målsætninger angivet i Vandområdeplanen skal overholdes.
 • Spildevandsplanen samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med de opsatte mål for vandløb og søer.
 • Grundvand og drikkevand skal beskyttes mod forurening med spildevand.

Økonomi

 • De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål.