Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Serviceniveau / Serviceniveau for kloakledninger

Menu
Mål og service
 

Serviceniveau for dimensionering af kloakledninger

Forsyningen er som udgangspunkt ansvarlig for, at det forsyningsejede kloaksystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt - så det ikke giver anledning til oversvømmelse.

Borgerne kan imidlertid ikke kræve, at et kloaksystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget kloaksystemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser.

Det er således ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i forbindelse med alle regnhændelser, men omfanget kan nedbringes til et niveau, der kan accepteres.

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, har udgivet nogle skrifter, der til sammen definerer en ny fælles dansk funktionspraksis for kloaksystemer under regn. Skrifterne kan ses på www.ida.dk.

I Skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn" fra 2005 er defineret praksis for dimensionering af regn- og fælleskloakledninger.

Regn- og fællesledninger, der er etableret efter 2005 er således dimensioneret efter reglerne i Skrift nr. 27 og kloakanlæg etableret før 2005 er dimensioneret efter de retningslinier, der var gældende på daværende tidspunkt.

Disse præciseres i det følgende.

Funktionskrav efter 2005:

  • Fælleskloak dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.
  • Regnvandskloak dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.
  • Gældende sikkerhedsfaktorer for klima, model og fortætning anvendes.

Funktionskrav før 2005:

  • Fælleskloak er dimensioneret for en gentagelsesperiode for fuldtløbende rør på 2 år.
  • Regnvandskloak er dimensioneret for en gentagelsesperiode for fuldtløbende rør på 1 år.
  • Der er ikke anvendt sikkerhedsfaktorer.

En gentagelsesperiode på 10 år for opstuvning til terræn betyder, at der set over mange år gennemsnitligt vil forekomme en regnhændelse en gang hvert 10. år i det pågældende område, som vil give så meget nedbør, at der vil være vand på terræn.

Det er ikke en garanti for, at der vil gå 10 år før den næste store regnhændelse indtræffer.

Forskellen mellem de to funktionskrav

Før 2005 var fokus på ledningernes bortledningsevne baseret på en forholdsvis enkel dimensioneringsmetode, som kunne håndteres ved håndberegning.

I takt med at der er kommet forbedrede muligheder for at beregne dimensionering af kloakledninger ud fra hydrauliske dynamiske modeller og i takt med et øget fokus på oversvømmelser, så er der i Skrift nr. 27 angivet et funktionskrav, som er baseret på den oplevede oversvømmelseshændelse i stedet for fuldtløbende kloakrør.

I Skrift nr. 27 er angivet følgende vedrørende de to funktionskrav: 

"Der kan ikke opstilles en almengyldig regel som sammenknytter T= 2 år for udnyttelse af fuldtløbende rør, som har været regelen for fællessystemer, og T = 10 for opstuvning til terræn, som er de anbefalede minimumskrav for fællessystemer. Lokale forhold vil give store udsving i denne sammenhæng. Det er imidlertid en almindelig opfattelse efter mange beregninger og erfaringer, at opstuvning til ledningstop hvert andet år, opstuvning til almindelig kælderkote hvert 5 år, og opstuvning til terræn hver 10 år, udgør en generel sammenhæng, der udtrykker det samme serviceniveau."