Kommuneplan

Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Tønder Kommune og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner
som en række sektorplaner - blandt andet affaldsplanen, vandforsyningsplanen samt spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

De udpegede udbygningsområder i kommuneplanen er medtaget som nye kloakoplande i spildevandsplanen, i det omfang de i kommuneplanen er påtænkt kloakeret.

Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden.

I Kommuneplan 2017-2029 er angivet følgende mål vedrørende spildevandshåndteringen:

 • Leve op til de krav, der kommer i de statslige vand- og naturplaner.
 • Få en forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder under hensyntagen til miljømæssige og økonomiske forhold.
 • Arbejde mod en central rensestruktur med få større renseanlæg, der er økonomisk og miljømæssigt optimal.
 • Sikre at kloakforsyningen kan opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.
 • Sikre at regn- og spildevand bortledes hurtigt og sikkert under normale vejrforhold.
 • I de fremtidige spildevandsplaner tage hensyn til de øgede regnvandsmængder som følge af klimaændringer.

I kommuneplanen er endvidere angivet følgende handlinger vedrørende spildevandshåndteringen:

 • Nykloakerer som hovedregel, så det sanitære spildevand bortledes til renseanlæg.
 • Sikrer at tag- og overfladevand håndteres på egen grund. Hvor jordbunds- eller andre forhold gør dette umuligt.
 • Nykloakerer efter separatprincippet, dvs. sanitært spildevand afledes i en spildevandsledning, tag- og overfladevand afledes i en regnvandsledning.
 • Tilslutter størst mulig antal ejendomme til nye kloakledninger, der etableres i forbindelse med centralisering af strukturen for renseanlæg.
 • Kortlægger behov for yderligere kloakering i andre områder, der er længere væk fra kloakledningerne.
 • Stiller som hovedregel krav om forbedret rensning ved omlægning af private spildevandsanlæg (nedsivning eller lign.).
 • Forebygger hydrauliske skader i vandløb, grøfter og søer (dvs. oversvømmelser og erosion) ved udledning af overfladevand.
 • Sikrer borgerinddragelse i beslutningerne.

Klimatilpasning omhandler beskyttelse af kommunens borgere og omgivelser mest muligt overfor fremtidige klimaændringer. Klimatilpasning er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029.

I kommuneplanen er blandt andet angivet følgende målsætninger vedrørende klimatilpasning:

 1. Indarbejde klimatilpasning i planlægningen af fremtidig arealanvendelse.
 2. Sikre, at der i planlægningen tages klimahensyn til eksisterende anlæg, bygninger, jordbrugsmæssige og landskabelige værdier, så skader på mennesker og værdier minimeres.
 3. Klimatilpasse kommunens egne bygninger og udearealer, når vi ombygger, vedligeholder og energirenoverer.
 4. Anvende LAR-løsninger i størst muligt omfang (LAR: Lokal afledning af regn).
 5. Tage højde for risiko for oversvømmelse ved udlæg af nye arealer til byudvikling.

På baggrund af målsætningerne er der angivet følgende retningslinjer, som kan have indflydelse på spildevandsplanlægningen:

 • Skader, som følge af oversvømmelse fra kraftig regn, skal begrænses ved at aflede overfladevand til robuste områder, hvor vandet ikke skader væsentlige værdier.
 • Ved udbygning og ændring af kloaksystemet skal der tages hensyn til øget belastning, der følger af klimaændringer. Løsninger, der også skaber eller øger rekreative værdier, prioriteres.
 • Fremtidig planlægning for arealer, der er i væsentlig risiko for oversvømmelse skal ske ud fra statslige retningslinjer om klimasikring og oversvømmelse. Arealerne friholdes for bebyggelse, eller der etableres foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse.Planlægning sker ud fra en samlet vurdering, herunder en vurdering af hvorvidt arealerne kan være egnede som bufferzoner til tilbageholdelse af vand.
 • Nye lokalplaner skal screenes for risiko områder og om nødvendigt indeholde bestemmelser om klimatilpasning. Regnvand skal så vidt muligt anvendes som en ressource. Ligeledes skal de indeholde bestemmelser om, at der ikke tillades mere regnvand til det offentlige afløbssystem end tilladt ifølge spildevandsplanen.