Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Rammer og lovgivning / Kommunale planer / Vandforsyningsplan og grundvandsbeskyttelse

Menu
Rammer og lovgivning
 

Vandforsyningsplan og grundvandsbeskyttelse

Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandforsyningsplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene.

Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning.

For at beskytte boringer til almen vandforsyning er der udpeget Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO områder), med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. I disse områder vil der kunne stilles skærpede krav til tæthed af spildevandsanlæg, herunder ledninger, regnvandsbassiner m.m. Områderne vil oftest være mindre end 300 m beskyttelseszoner.