Vandforsyningsplan og grundvandsbeskyttelse

Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandforsyningsplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene.

Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning.

For at beskytte boringer til almen vandforsyning er der udpeget Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO områder), med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. I disse områder vil der kunne stilles skærpede krav til tæthed af spildevandsanlæg, herunder ledninger, regnvandsbassiner m.m. Områderne vil oftest være mindre end 300 m beskyttelseszoner.