Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Rammer og lovgivning / Vandområdeplan 2015-2021 / Ukloakerede ejendomme i det åbne land

Menu
Rammer og lovgivning
 

Ukloakerede ejendomme i det åbne land

I en række søer og vandløb er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier. 

I Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn er der samlet udpeget 6.771 ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet. Den forbedrede rensning er udpeget og fastsat i vandområdeplanen, hvor hvert udpegede område er tildelt en renseklasse.

Renseklassen afhænger af det vandområde, som spildevandet ledes til. De forskellige renseklasser er anført i tabellen nedenfor. 

Renseklasse

Bi5, mod

[mg/l] 

COD

[mg/l]

NH3 + NH4-N

[mg/l] 

Total-P

[mg/l]

SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5  
OP 30 125   1,5
O 30 125    

I Tønder Kommune er der udelukkende udpeget ejendomme med renseklasse SO eller OP.

Ved ejendomme indenfor et SO-opland skal BI5, mod (letomsætteligt organisk stof) renses ned til en koncentration på maksimalt 10 mg/l inden udledning. Alternativt skal COD (al organisk stof) renses ned til en koncentration på 75 mg/l inden udledning. Derudover skal der ske en beluftning af spildevandet, så ammonium og ammoniak i spildevandet fjernes ned til en koncentration på maksimalt 5 mg/l.

Ved ejendomme indenfor et OP-opland skal BI5, mod og COD renses ned til en udløbskoncentration på hhv. 30 mg/l og 125 mg/l og fosfor skal renses ned til en udløbskoncentration på 1,5 mg/l

I nedenstående er vist de udpegede oplande i Tønder Kommune.

 

De grønne oplande er efter 2015 udtaget af Vandområdeplan 2015-2021, så her er det ikke hensigten at stille påbud om forbedret rensning.

I de røde oplande meddeles der ikke påbud, da vandløbenes tilstand er ukendt eller fordi oplandet spildevandskloakeres.

I de mørkeblå (renseklasse SO) og lyseblå (renseklasse OP) skal kravene i Vandområdeplan 2015-2021 til forbedret rensning fra ukloakerede ejendomme  overholdes. For disse områder er status følgende ved udgangen af 2019:

 • Der er meddelt påbud til 154 ejendomme
 • Heraf har 40 ejendomme opfyldt påbuddet og 114 ejendomme har ikke opfyldt påbuddet.

Tønder Forsyning har siden spildevandsplanen fra 2013 spildevandskloakeret ejendomme i følgende områder i det åbne land:

 • Branderup Øst.
 • Geestruplund.
 • Ellum.
 • Møgeltønder Syd.
 • Sølsted Nord.
 • Sølsted Syd.
 • Abild Nord.
 • Bønderby.
 • Kogen.
 • Fælledvej/Vognshøj.
 • Nørregårdsvej.

I de kommende år er det hensigten at spildevandskloakere følgende områder i det åbne land:

 • Ballum Harknag (T105).
 • Tornskov Nord (T010).

I forhold til planlægningen i Spildevandsplan 2013-2017 har Kommunalbestyrelsen efterfølgende valgt at lade kloakering udgå af Spildevandsplan 2018-2027 i følgende områder:

 • Borg (505_O1 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Branderup Syd(T110 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Harres (T007 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Ottersbøl (T111 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Rejsby-Ballum (T008 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Vesterende-Østerende-Ballum (T009 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Skast (T104 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Randerup (T106 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Store Emmerske (T101 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Sæd Mark (T003 i Spildevandsplan 2013-2017).

 • Øster Gasse (531_H01 i Spildevandsplan 2013-2017).