Vandområdeplan 2015-2021

Statens vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Vandområdeplanerne blev offentliggjort d. 27 juni 2016 af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indstatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser. 

Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 - 2021.

Vandområdeplanerne indeholder blandt andet oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Tønder Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn.

En væsentlig årsag til, at vandløb, søer og havområder ikke har en god økologisk tilstand er udover de fysiske forhold også belastningen fra spildevand.

Udledning af spildevand til vandområder sker primært fra renseanlæg, regnbetingede udløb samt fra ukloakerede ejendomme i det åbne land. Spildevandet tilfører vandområderne organisk stof, kvælstof og fosfor.

Ud af de i alt ca. 19.000 km vandløb, som er omfattet af vandområdeplanerne, vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at der på landsplan er ca. 5.900 km vandløb, der ikke opfylder miljømålsætningen på grund af spildevandsudledninger.

Vandområdeplanen giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men vandområdeplanen har betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet herunder specifikt i relation til  spildevandsrensning i det åbne land, renseanlæg og de regnbetingede udledninger.

Vandplanerne giver kommunerne handlepligt og tidsfrister for at opnå målsætningerne.