Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag
Menu

Spildevandsplan

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en plan for bortskaffelse
af spildevand i Tønder Kommune. Dette er beskrevet i denne spildevandsplan.

I planen gøres der rede for status og plan på spildevandsområdet. Status beskriver
tilstanden medio 2019, og planbeskrivelsen dækker årene frem til og med 2027.

Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2013-2017 med tilhørende tillæg.