Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Tids- og handleplan

Menu
Tids- og handleplan
 

Tids- og handleplan

Spildevandsplanen omfatter en planperiode frem til 2027. I det følgende er samlet de tiltag, som det er hensigten at gennemføre i denne periode.

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering. 

Renseanlæg

I planperioden er det hensigten at vurdere den nuværende renseanlægsstruktur med henblik på en yderligere optimering.

Vurderingen af den fremtidige renseanlægsstruktur baseres blandt andet på følgende fokuspunkter:

 • Økonomisk optimal løsning.
 • Hensyn til vandmiljøet.
 • Forsyningssikkerhed.
 • Arbejdsmiljø.

I samme periode er det hensigten at renovere og levetidsforlænge de eksisterende renseanlæg, således at anlæggene kan opretholde en høj forsyningssikkerhed og rensning og samtidig være klar til at kunne indgå i den fremtidige renseanlægsstruktur i det omfang det er nødvendigt.

Kloakfornyelse

Kloakfornyelse dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter blandt andet gravefri renovering (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, omlægning af fælleskloak til separatkloak, punktreparationer m.v.

Planlægning og prioritering af kloakfornyelse er ofte en iterativ proces, hvor konkrete projekter fremskyndes eller udskydes som følge af udefrakommende forhold. En løbende prioritering skal derfor sikre et fleksibelt anlægsprogram, således at kloakforsyningens økonomiske midler anvendes optimalt. Tønder Forsyning udarbejder derfor årligt en plan for det kommende års opmåling, TV-inspektion, fornyelsesplaner og kloakarbejder. 

I planperioden er det hensigten at omlægge hele eller dele af kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i følgende områder:

 • Husum-Ballum - Forventes udført i perioden 2019-2021.
 • Højer - Forventes udført i perioden 2019-2025.
 • Frifelt - Tidsplan herfor er ikke afklaret.

Det er endvidere hensigten at renovere den ældre del af kloaksystemet  i følgende områder:

 • Skærbæk - Forventes udført i perioden 2022-2031.
 • Tønder - Forventes udført i perioden 2022-2031.
 • Løgumkloster - Forventes udført i perioden 2021-2025.
 • Toftlund- Forventes udført i perioden 2022-2026.

Derudover udføres der årligt generel vedligehold, udskiftning og fornyelse af kloaksystemet i de områder, hvor det er nødvendigt - vurderet påbaggrund af driftserfaringer, kommunikation med grundejere og undersøgelser af kloaksystemet med blandt andet TV. Omfanget heraf varierer fra år til år. 

Regnbetingede udledninger / overløbsbygværker

I Vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget 5 regnbetingede udløb (overløbsbygværker) i Toftlund, som skal reducere udledningen: 

Tønder Forsyning har i 2019 vurderet forskellige løsningstiltag ved overløbsbygværkerne i Toftlund med henblik på at opfylde vandområdeplanens målsætninger. Det er hensigten i 2020 at fastlægge, hvilke tiltag, der skal gennemføres, og det er hensigten at gennemføre de valgte tiltag i perioden 2020-2021. 

Nykloakering

I takt med behovet vil der løbende ske en byggemodning af de i denne plan angivne nye urbane kloakoplande. Omkostningerne hertil varierer fra år til år afhængig af efterspørgslen for nye byggegrunde. 

Kloakering af ejendomme i det åbne land

I de kommende år er det hensigten at spildevandskloakere følgende områder i det åbne land:

 • Ballum Harknag - Forventes udført i 2021.
 • Tornskov Nord - Forventes udført i perioden 2019-2020.

Påbud om forbedret rensning ved ejendomme i det åbne land

Tønder Kommune har ved udgangen af 2019 meddelt påbud om forbedret rensning til 154 ejendomme. Heraf har 40 ejendomme opfyldt påbuddet, og 114 ejendomme har endnu ikke opfyldt påbuddet.

I perioden frem til og med 2021 er det hensigten at følge op på de meddelte påbud.

I nedenstående kan ses, i hvilke områder der skal ske en forbedret rensning af spildevandet fra de enkelte ejendomme.

I Spildevandsplan 2013-2017 var det planlagt, at Østerende og Vesterende Ballum skulle spildevandskloakeres. Den planlagte kloakering tages ud i Spildevandsplan 2018-2027. Da en del af oplandet er omfattet af vandområdeplanens krav om forbedret spildevandsrensning på de enkelte ejendomme, kan de pågældende ejendomme forvente at få et påbud om forbedret spildevandsrensning. Det drejer sig om 18-20 ejendomme.