Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Vandområder

Menu
Vandområder
 

Vandområder

En god kvalitet af vandløb, søer og kystvande er vigtig for dyr og planter, men der er også knyttet mange rekreative og erhvervsmæssige interesser til vandområderne. I Tønder Kommune er store områder udpeget som Internationale Naturbeskyttelsesområder, da de nationalt og internationalt er vigtige for beskyttelsen af bestemte plante- og dyrearter og deres levesteder.

Indsatserne for forbedret spildevandsrensning bygger på de politiske målsætninger for vandområderne, som bliver sammenholdt med vandområdernes nuværende tilstand.

De konkrete målsætninger for vandløb, søer og kystvande i Tønder Kommune er beskrevet i Vandområdeplanerne.

Miljøstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges om vandområderne lever op til miljømålene. Miljøstyrelsen beskriver tilstanden i vandløb, søer og kystvande ved brug af tilstandsklasser så det kan måles om miljømålet er opnået, både for så vidt angår den gode økologiske tilstand og den gode kemiske tilstand.