Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Vandområder / Robusthedsanalyse

Menu
Vandområder
 

Robusthedsanalyse

Det er i dag gængs praksis, at der skal foretages en konkret vurdering af den hydrauliske påvirkning af vandløb ved udledning af vand til vandløbet – det være sig renset spildevand eller overfladevand. Dette gøres for at undgå en uønsket ændring i den hydrauliske belastning af vandløbet. Praksis med en konkret vurdering er stadfæstet i flere afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet. Omfanget af den konkrete vurdering kan dog variere og spænde fra en decideret modelberegning af erosionsrisiko og kapacitet (en såkaldt robusthedsanalyse) til en mere simpel konkret vurdering.

Udover en vurdering af de hydrauliske forhold, skal Tønder Kommune sikre, at en udledning ikke er til hinder for målopfyldelsen i det pågældende vandløb, samt at udledningen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning på tilladelsestidspunktet.

Generel neddrosling af udledningen af regnvand

Ved direkte udløb til et vandløb skal udledningen af regnvand fra et kloakopland som udgangspunkt begrænses til den naturlige afstrømning i oplandet - svarende til et typisk niveau på 0,5-2 l/s/reduceret hektar.

Robusthedsanalyse
Ansøges der om en udledningstilladelse, skal der tages stilling til, hvor stor en udledning det konkrete vandløb rent hydraulisk kan tåle. Den nuværende praksis er, at der i forbindelse med en ansøgning skal foretages en konkret vurdering af vandløbets kapacitet samt af risikoen for en øget erosion. Er der en forøget risiko ved en given udledning, stilles der krav om drosling. Gennem en robusthedsanalyse beregnes disse data og resultaterne fra analysen anvendes som grundlag for en konkret vurdering.

Analysen tager udgangspunkt i det konkrete vandløbs eksisterende vandføring og fysiske forhold. På baggrund af disse forhold foretages en modelberegning af vandstanden i vandløbet med og uden den planlagte udledning. Derved undersøges det om vandløbets kapacitet vil blive overskredet som følge af den planlagte udledning. Derudover beregnes erosionsrisikoen i vandløbet med og uden den planlagte udledning. Denne risiko beregnes som et ”Stream Power Index”, der giver et udtryk for den mængde energi, vandet påfører vandløbets bund og sider og dermed erosionsrisikoen. På den baggrund laves en strækningsinddelt beskrivelse af vandløbets robusthed overfor udledninger. Analysen giver mulighed for analyse af forskellige droslingsniveauer, og dermed fastsættelse af det niveau, der ikke påvirker vandløbet.

 

Et eksempel på erosionsrisikovurdering fra en robusthedsanalyse hvor gule og røde strækninger er i risiko, mens blå strækninger er mere robuste overfor erosion.

Simpel konkret hydraulisk vurdering
Ansøges der om en udledningstilladelse, kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at foretage en mere simpel konkret hydraulisk vurdering, da det ikke er nødvendigt at foretage en decideret robusthedsanalyse. Den simpel konkrete hydrauliske vurdering foretages typisk i store vandløb og gøres ved at sammenholde de absolutte vandmængder i vandløbet med vandmængderne fra den eller de planlagte udledninger. Ift. de absolutte vandmængder i vandløbet skal medianminimumsvandføringen (Qmm) anvendes. Qmm fremgår ofte af det gældende vandløbsregulativ for det konkrete vandløb, men kan også beregnes ud fra en tidsserie med vandføringen i vandløbet. Viser denne sammenligning, at de planlagte udledninger kun udgør en meget lille del af Qmm og dermed ikke påvirker det hydrologiske regime eller erosionsrisikoen væsentligt, er denne simple vurdering tilstrækkeligt som hydraulisk vurderingsgrundlag. Den simple konkrete hydrauliske vurdering suppleres med en besigtigelse af det konkrete vandløb, for at foretage en vurdering af de fysiske forhold – særligt ift. risiko for erosion. Viser vandløbet tegn på omfattende erosion, kan en mere grundig analyse af erosionsrisikoen overvejes.

Robusthedsanalyse eller simpel konkret hydraulisk vurdering
I henhold til arbejdet med revision af spildevandsplan i Tønder Kommune og ovenstående beskrivelse af henholdsvis en robusthedsanalyse og en simpel konkret hydraulisk vurdering, er det hensigtsmæssigt at beskrive retningslinjer for hvornår der skal opstilles en robusthedsanalyse og hvornår der kan laves en mere simpel vurdering. Disse retningslinjer tager udgangspunkt i de vandløb, hvor tiltag i spildevandsplanen giver anledning til en øget udledning af vand. For disse vandløb skal der enten foretages en robusthedsanalyse eller en mere simpel hydraulisk vurdering.

Beslutning om en fuld robusthedsanalyse eller en mere simpel konkret hydraulisk vurdering tager udgangspunkt i følgende:

  • Lokal viden om de konkrete vandløb og evt. eksisterende hydraulisk belastning.
  • Den nuværende arealspecifikke afstrømning i de forskellige vandløb, og dennes størrelse i forhold til de planlagte udledte vandmængder.
  • Forhold mellem de absolutte vandmængder i vandløbet (Qmm) og vandmængder fra planlagt udledning.

Indledningsvis, er det vigtigt at inddrage lokal viden om det konkrete vandløb. I nogle tilfælde, kan det konkrete vandløb være hydraulisk belastet under de eksisterende forhold og i disse tilfælde vil en tilladelse til yderligere udledning kræve en grundig analyse (en decideret robusthedsanalyse). Lokal viden om det konkret vandløb kan indhentes hos vandløbsmyndigheden, der ligeledes kan have viden om en evt. hydraulisk belastnings betydning for målopfyldelse i vandløbet.

Efterfølgende foretages en vurdering af forhold mellem den planlagte udledning og den nuværende arealspecifikke og/eller absolutte afstrømning. Er dette forhold meget lille og den planlagte udledning således kun udgør en meget lille del af den eksisterende afstrømning kan der foretages en simpel konkret hydraulisk vurdering. Dette er typisk gældende hvor der ansøges om udledning til et stort vandløb med en stor vandføring. Er forholdet relativt stort, bør der foretages en decideret robusthedsanalyse.

Der findes ikke generelle retningslinjer for fastlæggelse af niveau for forhold mellem den planlagte udledning og den eksisterende afstrømning, der afgør om en simpel hydraulisk vurdering er tilstrækkeligt. I forbindelse med arbejdet med denne revision af spildevandsplanen i Tønder Kommune er der derfor foretaget en søgning på tidligere afgørelser, for at få et bud på niveauet for forhold mellem eksisterende afstrømning og ansøgt udledning, der afgør om en simpel hydraulisk vurdering er tilstrækkeligt. I disse tidligere afgørelser er der foretaget en simpel konkret hydraulisk vurdering når den planlagte udledning udgjorde mellem 0,01 – 6 % af den eksisterende vandføring (Qmm). Ift. retningslinjer i Tønder Kommune, foreslås det derfor som et konservativt bud, at anvende 3 % som grænse for hvornår en simpel hydraulisk vurdering er tilstrækkeligt.

Ovenstående er opsummeret i nedenstående flow-diagram

Vandløbsforbedringer
I forlængelse af en robusthedsanalyse eller en simpel hydraulisk vurdering, kan der med fordel foretages en vurdering af tiltag i vandløbet, der kan forbedre de fysiske forhold og dermed gøre vandløbet mere robust over for udledninger. Denne vurdering er ofte givet godt ud, da omkostningerne ved vandløbsforbedrende tiltag typisk er mindre end omkostningerne ved udvidelse af regnvandsbassiner.