Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Vandområder / Vandområdernes tilstand / Søer

Menu
Vandområder
 

Søer

Søernes indhold af fosfor er den vigtigste faktor, der styrer søens tilstand. Jo mindre fosfor, søen indeholder, jo færre planktonalger og jo klarere vand. Vandplanter vil dermed vokse på dybere vand i søen og fiskebestanden vil være domineret af rovfisk som gedde og aborre frem for skidtfisk som brasen og skalle. 

Miljømålet for økologisk tilstand i vandløb er fastsat ud fra koncentrationen af klorofyl (algeforekomst). Det er et bedømmelsessystem, som inddeler vandkvaliteten i tilstandsklasser. Disse klasser kan ses i nedenstående:

  • Høj økologisk tilstand.
  • God økologisk tilstand.
  • Moderat økologisk tilstand.
  • Ringe økologisk tilstand.
  • Dårlig økologisk tilstand.

Det er målsætningen, at søerne skal have en høj eller god økologisk tilstand.

Ifølge MiljøGIS findes der 13 søer i Tønder Kommune, der indgår i Vandområdeplanen. Af disse har de 12 en målsætning om mindst god økologisk kvalitet og 1 har en målsætning om et godt økologisk potentiale. Som det fremgår af nedenstående tabel, har 2 af de 13 søer mindst god økologisk tilstand, mens 5 af søerne ikke har opfyldt målet om mindst god økologisk tilstand. For de resterende 5 søer er tilstanden ukendt. For den sidste sø (Saltvandssøen) er målsætningen om et godt økologisk potentiale ikke opfyldt. 

Ifølge MiljøGIS har alle 13 søer en målsætning om god kemisk tilstand og for alle de 13 søer er den nuværende tilstand ukendt.