Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Port Nord

Port Nord

Port nord udgøres af T-krydset mellem Kongevej og Richtensgade. Via Richtensgade er der vejadgang til midtbyen, det resterende vejnet og parkeringspladserne nord for gågaden. Tønder Kommune har udarbejdet et vejprojekt for krydset, som midtbyplanen har taget udgangspunkt i.

 
Forslag til indretning af Port Nord


Området er i midtbyplanens overordnede strategi for trafikflow til midtbyen udpeget som den nordlige port til midtbyen. Porten ligger lige syd for Tønders busstation, hvor mange ankommer og skal ledes videre til midtbyen og station.

Portene foreslås udformet med et ensartet udtryk, så de fremstår let genkendelige og understreger mødet med den historiske bykerne. Gågadens gule teglsten trækkes med ud i portenes fortove og pladsdannelser for at tydeliggøre retningen. Derudover indrettes de med ens byinventar: lamper, bænke, vejviser etc.

Tønder Kommune har udarbejdet et vejprojekt for krydset, som midtbyplanen har taget udgangspunkt i. Som ved de andre porte i midtbyen foreslås etableret en visuel markering af krydset i belægning. Der findes forskellige metoder og belægninger, der kan udgøre denne markering - indfarvet asfalt, kunstbelægning eller lign. Det afgørende er, at den markerede belægning er bliver en støjgene for områdets beboere. Princippet er, at man ønsker at synliggøre stedets vigtighed, samt at øge trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter. Der arbejdes ligeledes med indsnævring af vejbanen samt etablering af svingbaner for at øge såvel sikkerheden som et godt trafikflow.

Marsken i byen

Som andre steder i midtbyen er det også her tanken at gøre nærheden til naturen synlig i bybilledet. Derfor etableres her nogle grønne bede, der indeholder egnskarakteristiske græsser og blomster, og som skal fortælle historien om nærheden til marsken helt ud til midtbyens afgrænsning.

Belysning

For at understrege porteffekten foreslås opstillet fire lamper på hver side af Richtensgade. Lamperne placeres tæt ved hinanden og vil med deres master illudere en port i dagtimerne, og efter mørkets frembrud vil lyset understrege denne effekt. Med en allé af træer langs Richtensgade understreges porten yderligere.

Vand

Skt. Laurentis-vandløbet passerer området og foreslås let slynget for at sætte den store græsflade langs Kongevej mere i spil og udnytte de naturmæssige værdier i området. Der opstår derved nogle mindre grønne lommer, hvor bækken danner en barriere mod den trafikerede vej. Vandløbet er ikke særlig rigt på vand, og det skal derfor nøjes overvejes i et fremtidigt projekt, hvorvidt den skal fremstå som en smal kanal med fast belægning på siderne eller som et vandløb med begrønnede sider med risiko for tilgroning og meget lidt vand (læs mere her).

Opholds- og bevægelsesstation

Som en del af midtbyplanens overordnede strategi for grønne områder og forbindelser foreslås en række opholds- og bevægelsesstationer placeret rundt i byen langs udpegede ruter (Den grønne rute, transportrute og sundhedsspor). Stationerne skal give mulighed for ophold, men samtidig også opfordre folk til at udforske dem fysisk.

Ved Port Nord udnyttes en grøn lomme til en opholds- og bevægelsesstation. Tættest på Richtensgade og forbindelsen fra parkerings- og butiksområdet mod nord til midtbyen indrettes et opholdssted med bænke, de førnævnte marskbede samt en vejviser, der anviser retning og afstand til byens attraktioner. Her kan man gøre et stop og orientere sig, inden man begiver sig ind i midtbyen.

 
   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel