Port Vest

Port vest udgøres af dobbeltkrydset Vestergade/Jernbanegade og Vestergade/Kongevej. Via Jernbanegade og Vestergade er der forbindelse fra Banegården til midtbyen. Dermed er dette sted et trafikeret kryds, både hvad angår bilister og fodgængere.


Forslag til indretning af Port Vest
 

Krydset er i Trafikplan for Tønder by 2008 udpeget som et problematisk kryds i forhold til god fremkommelighed og sikkerhed. Trafikplanen foreslår bl.a., at Vestergades vestlige del lukkes for trafik og gøres til gågade  et projekt som midtbyplanen søger at understøtte som vist på skitsen nedenfor.

Området er i midtbyplanens overordnede strategi for trafikflow udpeget som den vestlige port til midtbyen. Portene foreslås udformet med et ensartet udtryk, så de fremstår let genkendelige og understreger mødet med den historiske bykerne. Gågadens gule teglsten trækkes med ud i portenes fortove og pladsdannelser for at tydeliggøre retningen mod bymidten. Derudover indrettes de med ens byinventar: lamper, bænke, vejviser etc.

Da Port Vest nu også bliver et endepunkt på gågaden, gøres dette sted til noget særligt ved at etablere en plads med teglstensbelægning fra facade til facade. Der skal reserveres en fri passage på ca. 4 meters bredde, således at der stadig kan foregå vareindleveringskørsel ind over pladsen.

Tønder Kommune har udarbejdet et vejprojekt for krydset, som midtbyplanen har taget udgangspunkt i. Som ved de andre porte i midtbyen foreslås etableret en visuel markering af krydset i belægning. Der findes forskellige metoder og belægninger, der kan udgøre denne markering - indfarvet asfalt, kunstbelægning eller lign. Det afgørende er, at den markerede belægning er bliver en støjgene for områdets beboere. Princippet er, at man ønsker at synliggøre stedets vigtighed, samt at øge trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter. Der arbejdes ligeledes med indsnævring af vejbanen samt etablering af svingbaner for at øge såvel sikkerheden som et godt trafikflow.

Marsken i byen

Som på Skibbroen og andre steder i midtbyen er det også her tanken at gøre nærheden til naturen synlig i bybilledet. Derfor etableres nogle grønne bede, der indeholder egnskarakteristiske græsser og blomster, som skal fortælle historien om nærheden til marsken helt ud til midtbyens afgrænsning.

Belysning

For at understrege porteffekten foreslås opstillet fire lamper på hver side af den nye plads. Lamperne placeres tæt ved hinanden og vil med deres master illudere en port i dagtimerne, og efter mørkets frembrud vil lyset understrege denne effekt.

Vejviser/inforstander

Ved Port Vest foreslås opstillet en vejviser, der viser, hvilke ruter man kan vælge i byen, samt en digital infotavle, der fortæller om byens arrangementer og lignende.

Ophold

På pladsen placeres en lille bænk i solsiden, så man her kan tage et lille hvil, inden man går op ad gågaden.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel